FAQ

Vodní kámen nebo usazeniny kotelního kamene vedou ke snížení účinnosti tepelných generátorů, ke vzniku trhlin v důsledku místního přehřátí nebo k funkčním poruchám armatur. Vodní kámen se obvykle sráží tam, kde jsou vysoké teploty v okruhu, což ovlivňuje zejména stěny kotle.

ENEV zvýšil povědomí o energeticky úsporném provozu otopných soustav, takže se změnily i směrnice pro provoz otopných kotlů s minimalizací energie a škod. Nově upravená norma VDI 2035 část 1 vyžaduje, aby v topných systémech slabších než 50 kW byla provedena opatření, aby se zabránilo usazování vodního kamene v topném okruhu.

Kdykoli regionální úroveň tvrdosti vody překročí hodnotu v tabulce níže, je nutné přijmout opatření. Pokud by byl spec. objem zařízení na 1 kW výkonu kotle > 20 l / kW, je třeba vzít v úvahu nejbližší vyšší skupinu. Pokud by mělo být překročeno 50 l / kW, změkčení se musí být obecně provést na ~ 0 ° dH.

Změkčování je nejbezpečnější způsob, jak se vyhnout tvorbě vodního kamene, protože vápník, který tvoří vodní kámen, je z vody odstraněn během změkčování. Kromě toho je změkčování pomocí iontoměničové pryskyřice uznávanou technologií, která byla milionkrát vyzkoušena. Voda s ionty Ca a Mg je vedena umělou pryskyřicí, která je dotována ionty Na a ionty Ca a Mg jsou nahrazeny ionty Na.

Kromě změkčení existují také následující alternativy: Stabilizace tvrdosti, vysrážení tvrdosti, fyzikální úprava vody a úplné odsolování. Stabilizace tvrdosti a vysrážení tvrdosti se dosáhne přidáním fosforečnanů nebo jiných chem. prostředků. Z důvodu poddávkování nebo předávkování se stává proces zranitelný. Fyzikální úprava vody je prováděna magnetickými poli, která mají tvořit vápenné krystaly, které nemají vytvářet tvrdé povrchy. Účinnost tohoto postupu nebyla dosud přesvědčivě prokázána. Úplné odsolování odstraňuje z vody všechny soli (Mg, Ca, Na ...) a tím také odstraňuje problém s vápníkem (Ca). Úplná demineralizace však změní hodnotu pH, takže voda musí být neutralizována alkalickými prostředky (tj. vysoké náklady na zařízení).

Reflex Fillsoft je jednoduše konstruovaný iontoměnič, který změkčuje plnicí a doplňovací vodu pro topný systém. Pouzdro svíčkového filtru je opatřeno kartuší, která je naplněna iontoměničovou pryskyřicí.
 Fillsoft se instaluje za systémový oddělovač (např. Fillset). Počáteční plnění a doplňování probíhá přes svíčkový filtr. Měkká voda proudí do topného systému. Vodoměr registruje množství odebrané měkké vody a ukazuje provozovateli, kdy je čas kartuši znovu vyměnit. Použitá kartuše se likviduje s domovním odpadem a použije se nová kartuše.

První náplň  u zařízení  o objemu systému do cca 1500 l lze provést pomocí „fillsoft“. V závislosti na stupni tvrdosti je nutné pro první náplň použít další kartuše (viz návod k obsluze).

Při změkčování pomocí iontové výměny dochází ve vodě k výměně vápenatých iontů za ionty Na, takže obsah solí a tím i elektrická vodivost se vlivem „fillsoftu“ nemění. Změkčená voda také nezvyšuje korozní vlastnosti vody.

Vzhledem k relativně levným novým kartuším se regenerace nevyplatí. Náklady na logistiku (doprava, externí regenerace, balení) převyšují náklady na novou kartuši.
Použité kartuše lze bez problémů likvidovat s domovním odpadem.

Jednou změkčená voda se při delším stání v iontoměniči opět ztvrdne. Z tohoto důvodu byly zvoleny kartuše s minimálním obsahem vody, takže i když není doplňovací voda delší dobu používána ve „fillsoft“, je do systému přiváděno pouze minimální množství „tvrdé“ vody.

Změkčování vody
Klasické změkčování se provádí pomocí Na iontoměničů. Přitom jsou původce tvrdosti Ca a Mg ionty jsou nahrazeny Na ionty. Navíc se nezasahuje do chemie vody. Elektrická vodivost a hodnota pH zůstávají nezměněny, takže nejsou nutná žádná další opatření pro úpravu vody.

Kromě toho existují iontoměniče H +, které vyměňují kationty (vápník a hořčík) ne za ionty sodíku, ale za ionty vodíku. Vodíkové ionty vedou k rozmnožování protonů vodíku a tím nevyhnutelně (viz definice hodnoty pH) k posunu hodnoty pH do kyselé oblasti. Absolutně nutné je zde přidání alkalických přísad.

Dekarbonizace
Při dekarbonizaci se z pitné vody na principu iontové výměny odstraňuje uhličitanová tvrdost (tj. tvrdost, která se vysráží ve formě vodního kamene v topném systému) a hydrogenuhličitan (HCO3-). Protože hydrogenuhličitan rozhodující měrou určuje akumulační systém vody (tj. kolik malých přísad kyseliny nebo zásady má vliv na hodnotu pH), odstranění hydrogenuhličitanu obvykle zahrnuje další opatření pro úpravu vody.

Úplná demineralizace
Pokud se demineralizace provádí pomocí iontoměniče se smíšeným ložem, platí výše uvedené způsoby působení podobně. Voda je vedena přes silně kyselou a silně zásaditou iontovou pryskyřici, která odfiltruje kationty (Ca, Na, Mg; atd.) a anionty (Cl, HCO3 atd.) a vymění je za ionty H + a OH-. Protože se tím z vody odstraní i hydrogenuhličitan (v aniontoměniči), chybí opět akumulační účinek proti kyselým/zásaditým vlivům, takže po úplné demineralizaci jsou bezpodmínečně nutné další úpravy. Výhodou úplné demineralizace je odstranění všech solí, takže elektrická vodivost směřuje k nule. To znamená, že lze tolerovat vyšší obsah kyslíku v topné vodě. Úplná demineralizace však není vyžadována žádnou normou nebo směrnicí v topných systémech.

Závěr:
V sodíkovém iontoměniči, který se také používá ve „fillsoftu“, jsou kationty (Ca a Mg) nahrazeny pomocí Na. V důsledku toho zůstává obsah soli nezměněn, ale nemění se ani hodnota pH, takže není třeba provádět žádná další opatření k neutralizaci - kvůli změkčení. Citát z příručky topné techniky Buderus (vydání 2002)

Stále se často vyskytující názor, podle kterého se změkčená voda (pozn.: pomocí sodíkového iontoměniče) musí kvůli její údajné "agresivitě" upravovat chemikáliemi, je neopodstatněný.

K tvorbě kamene srážením vodního kamene (uhličitanu vápenatého) může podle následující rovnici

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H20

Dojít vždy, když se zahříváním vody hydrogenuhličitan vápenatý rozloží na uhličitan vápenatý, oxid uhličitý a vodu. Uhličitan vápenatý tvoří tvrdé usazeniny ve formě kotelního kamene a plyn je odváděn ze systému např. automatickými odvzdušňovacími ventily.

Se zavedením ENEV a současným vývojem technologie vytápění směrem ke kompaktnějším plochám přenosu tepla se zvyšuje riziko tvorby vodního kamene. Navíc trend k vícekotlovým systémům znamená, že malé kotelní jednotky musí dočasně převzít vytápění velkých objemů systému. To zvyšuje riziko tvorby vodního kamene na součástech s velmi vysokými teplotami.

Potrubí ohrožují i ​​usazeniny vodního kamene a potrubí tak postupem času výrazně ztrácejí průměr, takže se zvyšují tlakové ztráty a nároky na energii čerpadla. V důsledku procesů ohřevu a chlazení v systému jsou kousky vodního kamene odstřelovány z usazenin a mohou vést k problémům s regulačními ventily, pojistnými ventily nebo čerpadly.

Z tohoto důvodu aktuální směrnice VDI 2035 část 1 výrazně zpřísnila požadavky na prevenci tvorby vodního kamene a vyžaduje dnes vhodná opatření pro „kotel 20 kW“, pokud regionální tvrdost vody překročí 16,8 ° dH.

Vzhledem ke stále napjatějším domácím rozpočtům by měl být aspekt úspory energie dostatečnou motivací pro instalaci změkčovače vody. 1 mm vodního kamene na stěně kotle způsobuje ztráty účinnosti cca 10 %. S ročním účtem za vytápění ve výši 1 000 EUR se používání „fillsoftu“ rychle vyplatí. Měkká voda navíc způsobuje, že již vytvořené usazeniny vodního kamene se znovu rozpouštějí, dokud se nevytvoří rovnováha vápno-kyselina uhličitá. Případné záruční nároky u výrobce kotle se snáze vymáhají s použitím upravené vody (podle VDI 2035) než bez ní, zejména proto, že dodržování a realizace této směrnice je dnes vyžadována v dokumentaci ke každému kotli.

FAQ Sinus buffer tanks

Možnost určování objemu akumulace tkví v dimenzování frekvence taktu* na minimum.
Při použití kotle na tuhá paliva je nutné objem akumulace určit podle definovaného topného výkonu, protože na rozdíl od paliv jako je olej nebo plyn nelze přívod paliva tak flexibilně regulovat.

*Frekvence taktu: Frekvence taktu je čas mezi vypnutím a opětovným generátoru tepla resp. chladu.

Pro dimenzování jsou relevantní následující údaje:

  • Tepelný výkon (topení nebo chlazení)
  • Doba akumulace
  • Rozpětí teploty mezi přívodem a zpátečkou
  • Max. průměr
  • Maximální výška / rozměr naklonění
  • Projektovaný tlak
  • Projektovaná teplota
  • Pokud se jedná o kotel na tuhá paliva, musí být znám výkon kotle a doba vyhoření *.


*Doba vyhoření: Doba vyhoření  je doba trvání vyhoření pevné zápalné látky.

Specifikace a parametry vyrovnávací nádrže obvykle zjistí odborný projektant nebo výrobce systému. Pokud to nevede k cíli, může poskytnout informace také výrobce generátoru tepla nebo soupravy na studenou vodu.

FAQ Sinus ProfiFixx

Bohužel data tabulky nejsou v tomto jazyce k dispozici.

Kompaktverteiler HydroFixx
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
160/80 1.865 mm 160/160 1.960 mm
180/110 1.905 mm 180/180 2.000 mm
200/120 1.905 mm 200/200 2.000 mm
280/180 1.990 mm 280/320 2.150 mm
300/200 1.990 mm 300/500 2.150 mm

 

Šířka středu - střed od skupiny čerpadel ke skupině čerpadel je 620 mm

Bohužel data tabulky nejsou v tomto jazyce k dispozici.

Pumpengruppe Mischerbezeichnung Anschluss kvs-Wert
ProfiFixx DN 25 VRG 131 20-4 3/4" Innengewinde 4,0 (2,5 und 6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 32 VRG 131 25-10 1" Innengewinde 10,0 (6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 40 VRG 131 32-16 1 1/4" Innengewinde 16,0
ProfiFixx DN 50 VRG 131 40-25 1 1/2" Innengewinde 25,0
ProfiFixx DN 65 VRG 131 50-40 2" Innengewinde 40,0
ProfiFixx DN 80 HFE 3 DN 50 Flansch 50/6 60,0

Ano, tyto mohou být instalovány vertikálně (v dané výšce) nebo horizontálně (viz nákres) v pokračujících potrubích.

Zobrazení "Měřič tepla na napájení"
Zobrazení "Měřič tepla na ProfiFixx"

Ano, je ho možné umístit do napájení.
Alternativně k lapači nečistot v každém topném okruhu lze v napájecí skupině použít Exdirt V.

Třícestné směšovače regulovaných topných okruhů jsou vhodné pro téměř všechny regulace všech běžných výrobců. Naše technická podpora vám ráda poskytne další technické informace:

Pan Christoph Storm
+49 (0)2557 / 9393-47

Ano, další objímky čidel je možné umístit. V ideálním případě se instalují mimo izolační krabici, aby nedošlo ke zhoršení izolačních vlastností.

Čerpadlové skupiny jsou vybaveny dvěma přídavnými (1x VL 1x RL) ½“ objímkami, které lze volitelně použít pro ponorné objímky apod.

FAQ Sinus HydroFixx

Ano, je. Diferenční tlaky lze kompenzovat a hmotnostní proudy vyrovnat. HydroFixx navíc nabízí výhodu úspory materiálu a času montáže a také úsporu místa ve srovnání s běžnou konstrukcí.

Lze připojit několik generátorů tepla. Ty mají být uspořádány v řadě. Nesmí být svévolně připojeny k HydroFixx. V případě kombinací generátorů tepla s různými teplotami na přívodu je třeba dát pozor, aby přípojka s nejnižší teplotou na přívodu byla uspořádána nejblíže straně systému.

Primární hrdla mohou být provedena v obou směrech. Přitom je třeba mít na paměti, že jejich připojení jsou uspořádána s jedním hrdlem vlevo a jedním hrdlem vpravo ke konci hlavy.
Na druhé straně musí být spořádání sekundárních připojovacích hrdel  obecně v jednom směru, tj. směřovat jednou stranou nahoru nebo dolů.
Kromě toho mohou být přívodní přípojky umístěny také jako dvojice hrdel vlevo nebo vpravo vně na konci rozdělovače - vyrovnány s topnými okruhy. V tomto pořadí je rovněž možných několik primárních přívodů vedle sebe. Centrické připojení zdroje tepla k HydroFixx je možné pouze v omezené míře a vyžaduje konzultaci se závodem. To platí také pro funkčnost hrdel na konci hlavy.
Pořadí hrdel se může měnit. Nemusí se nutně dodržovat neustálá změna mezi přívodem a zpátečkou.

Objímka snímače čidla pro záznam teploty na přívodu je vždy nastavena tak, aby bylo možné zaznamenat součet všech objemových průtoků generátoru tepla a přechodu k hydraulické výhybce.

FAQ Sinus hydraulic separators

Hlavní funkcí hydraulických výhybek je hydraulické oddělení okruhu kotle a okruhu/ů spotřebiče od sebe.

Zejména v případě, když jsou objemové průtoky spotřebiče tepla a generátoru tepla různé velikosti, je použití hydraulických výhybek optimálním řešením, jak se vyhnout nesprávnému hydraulickému spínání. Rovněž použití hydraulických výhybek zabraňuje vzájemnému ovlivňování primárního a sekundárního čerpadla nebo regulačních ventilů.

Ve většině případů se teplota měří na sekundárním přívodu, protože ten zásobuje topné okruhy a musí dodávat potřebné množství energie i se smíšenou vodou zpátečky. Tím se zajistí, aby se neměřila čistá výstupní teplota kotle, ale spíše teplota smíšené vody z výstupní teploty kotle a přidané teploty zpátečky přiváděné do systému v provozu s obtokem. Jedná se o nejběžnější typ regulace. Existují však určité případy, kdy je třeba vzít v úvahu i teplotu zpátečky. V normálních případech čidla pro snímání teploty na přívodu v  hlavním toku aktivní zóny do systému, ve speciálních případech je třeba polohu čidla projednat s výrobcem kotle nebo regulace.

Hydrofixx je možné použít téměř v každém zařízení, kde se má použít hydraulická výhybka, za předpokladu, že je hydraulická výhybka umístěna přímo pod rozdělovačem a není instalován přídavná výhybka.

Pravděpodobně více než kdy jindy, i když je technologie čerpadel a regulace stále lepší a lepší a v dnešní době máte mnoho možností, jak provést hydraulické vyvážení topného systému, ale nikdy nemůžete plně posoudit chování v každém okamžiku a provozní situaci.

Stejně tak je obsah vody v dnešních kotlích někdy tak nízký, že by se měla nutně použít hydraulická výhybka, aby se zabránilo cyklování systému nebo dokonce „běh na sucho“.

Hlavní funkcí hydraulických výhybek je hydraulické oddělení okruhu kotle a okruhu spotřebiče od sebe. Zejména v případě, když jsou objemové průtoky generátoru tepla a spotřebiče tepla různé velikosti, je použití hydraulických výhybek optimálním řešením, jak se vyhnout nesprávnému hydraulickému spínání.

U vertikálně instalovaných hydraulických výhybek se v důsledku rozdílu teplot a hustoty vytváří odpovídající teplotní vrstvení. Tento stav trvá tak dlouho, dokud nedojde k žádné - vážné - příměsi. Tato situace nastává u otopných soustav téměř pouze při plném zatížení.

V dnešní době, kdy se používají kondenzační kotle, se část vody zpátečky obecně přidává do sekundárního přívodu, aby se udržela nízká teplota zpátečky kotle, aby se využil kondenzační efekt. Hydraulické výhybka jsou proto vždy v provozu s obtokem, takže nemůže dojít k tepelné stratifikaci. Z tohoto důvodu dnes již není bezpodmínečně nutné umisťovat hydraulické výhybky svisle, protože tam nemohou silová pole (vztlaková a gravitační síla) vlivem požadované příměsi působit proti síle proudění.

V zásadě má být pro návrh použit větší ze dvou (primárních nebo sekundárních) objemových průtoků při plném zatížení.

Výsledek tohoto maximálního objemového průtoku při rychlosti <0,2 m/s definuje plochu průřezu, kterou může výhybka mít, a z toho lze odvodit průměr. Rychlosti v připojovacích hrdlech by se měly v závislosti na výpočtu potrubí pohybovat kolem 0,7 až 1,2 m/s (v závislosti na velikosti). Výška výhybky je určena vzdáleností mezi primárním a sekundárním připojovacím hrdlem, která by měla odpovídat minimálně 2,5 násobku průměru nebo v oblasti nízkého výkonu 10 násobku jmenovité šířky připojení.