FAQ

Lubja või katlakivi ladestused halvendavad soojusallikate kasutegureid, tekitavad pragusid kohalike ülekuumenemiste tõttu või ka talitluse piiranguid armatuuridel. Lubi tekib enamasti seal, kus temperatuurid on kontuuris kõrged, mistõttu mõjutab see eriti katlaseinu.

ENEV on suunanud küttesüsteemide energiasäästliiku käitamist tugevamini teadlikkusse, nii et muutunud on ka küttekatelde minimeritud energiakulu ja kahjulike ainete emissiooni direktiivid. Uus modifitseeritud VDI 2035 leht 1 nõuab, et viimasel ajal tuleb rakendada alla 50 kW küttesüsteemides meetmeid lubjaladestuste vältimiseks küttekontuuris.

Alati, kui regionaalne vee karedusaste ületab allpool nimettaud tabelis nimetatud väärtuse, tuleb rakendada meetmeid. Kui spetsiifiline süsteemi ruumala katlavõimsuse kW kohta peaks olema >20 l/kW, siis tuleb arvestada järgmist kõrgemat gruppi. Kui ületatakse 50 l/kW, siis tuleb põhimõtteliselt pehmendada kuni ~ 0°dH.

Pehmendamine on kõige kindlam meede lubja tekke vältimiseks, kuna lupja moodustav kaltsium eemaldatakse pehmendamisel veest. Lisaks sellele on pehmendamine ioonvahetusvaigu abil tunnustatud tehnika ja miljoneid kordi ära proovitud. Ca- ja Mg- ioonidega vesi juhitakse üle tehisvaigu, mis on varustatud Na-ioonidega ning Ca- ja Mg-ioonid asendatakse Na-ioonidega.

Pehmendamise kõrval eksisteerivad veel järgmised alternatiivid: Kareduse stabiliseerimine, kareduse langetamine ja täielik soolatustamine. Kareduse stabiliseerimine ja kareduse vähendamine saavutatakse fosfaatide või teiste keemiliste ainete juurdelisamise teel. Ala- või üledoseerimise oht muudab meetodi rünnatavaks. Füüsikalist veetöötlust teostatakse magnetväljadega, mis peavad moodustama lubjakristalle, mis ei pea tekitama kõvasid pealispindu. Selle meetodi tõhusust ei ole seni veel veenvalt tõestatud. Täielik soolatustamine kõrvaldab kõik soolad (Mg, Ca, Na...) veest ja elimineerib sellega ka kaltsiumi (Ca) probleemi. Siiski muudetakse täieliku soolatustamisega pH-väärtust, nii et vett tuleb leeliseliste ainetega neutraliseerida (st suur halduskulu).

Reflex Fillsoft on lihtsalt konstrueeritud ioonvaheti, mis pehmendab küttsüsteemi täite- ja lisavett. Küünalfiltrikorpusesse paigaldatakse padrun, mis on täidetud ioonvahetusvaiguga. Fillsoft paigaldatakse süsteemieraldi (nt Fillset) taha. Küünalfiltri kaudu toimub esma- ja järeltäitmine. Pehme vesi voolab küttesüsteemi. Veearvesti registreerib võetud pehme vee koguse ja näitab käitajale, millal tuleb padrun vahetada. Kasutatud padrun käideldakse olmejäätmete hulgas ja paigaldatakse uus padrun.

Kuni umbes 1500 l süsteemimahuga süsteemide emakordne täitmine võib toimuda 'fillsofti' abil. Selleks tuleb olenevalt karedusastmest paigaldada täiendav arv esmatäitmise padruneid (vt kasutusjuhend).

Ioonvahetusega pehmendamisel asendatakse kaltsiumi ioonid vees naatriumi ioonidega, nii et soolasisaldus ja koos sellega elektrijuhtivus ´fillsofti´ abil ei muutu. Pehmendatud vesi si suurenda ka vee korrosioonivõimet.

Suhteliselt soodsa hinnaga uute padrunite tõttu regeneratsioon ei tasu end ära. Logistikakulud (saatmine, väline regeneratsioon, pakend) ületavad uue padruni maksumust. Kasutatud padrunite jäätmekäitlus olmejäätmetena on täielikult probleemivaba.

Kord juba pehmendatud vesi muutub uuesti karedaks, kui see jääb ioonvahetisse pikemaks ajaks. Sel põhjusel valitakse minimaalse veesisaldusega padrunid, nii et isegi järeltoitevee pikemate seisuaegade korral ´fillsoftis´ juhitakse süsteemi ainult väikseimad „karedad“ veekogused.

Pehmendamine
Klassikaline pehmendamine realiseeritakse Na-ioonvahetite abil. Sealjuures asendatakse karedust tekitavad Ca- ja Mg-ioonid Na-ioonidega. Täiendavalt sellele vee keemiat ei puudutata. Elektrijuhtivus ja pH-väärtus jäävad muutumatuks, nii et vee konditsioneerimiseks ei ole täiendavad meetmed vajalikud.

Lisaks sellele eksisteerivad H+-ioonvahetid, mis ei vaheta katioone (kaltsium ja magneesium) naatriumi ioonide vaid vesiniku vastu. Vesiniku ioonid tekitavad vesinikuprootronite paljunemise ja sellega vältimatult (vt pH-väärtuse definitsioon) pH-väärtuse nihkumise happelisse piirkonda. Leelisesliste lisandite lisamine on siin tingimata vajalik.

Dekarboniseerimine
Pehmendamisel eemaldatakse karbonaatkaredus (st karedus, mis tekib lubja kujul küttesüsteemis) ja hüdrogeenkarbonaat (HCO3-) ioonivahetuse põhimõttel joogiveest. Kuna hüdrogeenkarbonaat määrab oluliselt vee puhversüsteemi (niisiis mil määral mõjuvad väikesed happe- või aluselisandid pH-väärtusele), on hüdrogeenkarbonaadi eemaldamine reeglina seotud täiendavate vee konditsioneerimismeetoditega.

Täielik soolatustamine
Kui täielik soolatustamine teostatakse seguioonvahetiga, kehtivad ülalnimetatud mõjud adekvaatselt. Vett juhitakse sealjuures üle tugevalt happelise ja tugevalt aluselise ioonvaigu, mis filtreerib katioonid (Ca, Na, Mg; jne) ja anioonid (Cl, HCO3, jne) välja ja vahetab need H+ ja OH- ioonidega. Kuna sellega eemaldatakse ka hüdrogeenkarbonaat (anioonvahetis) veest, puudub siin omakorda puhvermõju happe/alusemõjude vastu, nii et täiendavad töötlused on pärast täielikku soolatustamist tingimata vajalik. Täieliku soolatustamise eelis on kõikide soolade eemaldamine, nii et elektrijuhtivus läheneb nullile. Sellega saab küttevees tolereerida suuremaid hapnikusisaldusi. Soolade täielik eemaldamine küttesüsteemides ei ole siiski mitte ühegi standardi või eeskirjaga nõutud.

Kokkuvõte:
Naatriumioonvaheti korral, mida klasutatakse ka 'fillsoftis', asendatakse katioonid (Ca ja Mg) Na-ga. Sellega jääb soolasisaldus muutumatuks, aga ka pH-väärtus ei muutunii et täiendavate meetmete rakendamine neutraliseerimiseks - tingitud pehmendamisest - ei ole vajalikud. Tsitaat Buderuse küttetehnika käsiraamatust (väljaanne 2002)

Tihti veel kohatav arvamus, mille järgi pehmendatud vett (märkus: naatriumioonvaheti abil) tuleb selle oletatava „agressiivsuse“ tõttu kemikaalidega täiendavalt töödelda, ei ole põhjendatud.

Kivi tekkimine lubja (kaltsiumkarbonaadi) eemaldamisel võib järgmise võrrandi

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H20

järgi tekkida alati siis, kui vee soojenemisega kaltsiumhüdrogeenkarbonaat laguneb kaltsiumkarbonaadiks, süsinikdioksiidiks ja veeks. Kaltsiumkarbonaat moodustab tugevad katted katlakivi kujul ja gaas juhitakse nt automaatsete kiirõhutite kaudu süsteemist välja.

Suurenev kivitekke risk on koos ENEV juurutamisega täheldatav küttetehnika samaaegsel arenemisel kompaktsemateks soojusülekandepindadeks. Lisaks sellele viib mitme katlaga süsteemide kasutamise trend sellele, et väikesed katlaseadmed peavad suurte süsteemimahtude soojendamise ajutiselt üle võtma. Katlakivi tekke oht väga kõrgete temperatuuridega komponentidel suureneb sellega.

Ka torustikel esineb lubjaladestuste tõttu oht - aja jooksul - läbimäädu vähenemiseks, nii et rõhukaod ja pumpade energiavajadus suurenevad. Soojendus- ja jahutusprotsessidega süsteemis eraldatakse lubjatükikesed elementidelt ja need võivad reguleerimisentiilides, kaitseventiilides või pumpades tekitada probleeme.

Aktuaalne VDI-direktiiv 2035 leht 1 on sel põhjusel oluliselt teravdanud nõudeid katlakivi tekke vältimiseks ja nõuab täna ka juba „20 kW katlale“ vastavaid meetmeid, kui regionaalne vee karedus ületab 16,8 °dH.

Üha napimate majapidamises kasutatavate rahade tõttu peaks juba energiasäästu aspekt olema pehmendusseadme paigaldamiseks olema piisavaks motivatsiooniks. 1 mm paksune katlakivikiht katlaseinal põhjustab kasuteguri vähenemist umbes 10%. Iga-aastased küttekulude 1000 € korral võib ´fillsofti´ kasutamisel kiiresti amortiseeruda. Pehme vesi soodustab lisaks sellele, et juba moodustunud katlakiviladestused tulevad uuesti lahti kuni lubja ja süsihappegaasi tasakaal on loodud. Potentsiaalsed tagatisnõuded katelde tootjatele on töödeldud vee (VDI 2035 järgi) kergemini realiseeritavad kui ilma selleta, seda enam, et tänapäeval nõutakse igas katla dokumentatsioonis selle direktiivi järgimist ja realiseerimist.

FAQ Sinus buffer tanks

Üks salvestimahu määramise võimalus seisneb selles, et dimensioneerimine määrata taktsageduse* minimeerimisele.
Tahkekütusekatla kasutamisel tuleb salvestimaht määrata vastavalt defineeritud küttevõimsusele, sest vastupidiselt sellistele kütustele nagu õli või gaas ei saa kütuse etteannet reguleerida nii paindlikult.

*Taktsagedus: Taktsagedus on aeg soojus- või külmaallika väljalülitamise ja uuesti kasutusele võtmise vahel.

Konstrueerimiseks on vajalikud järgmised andmed:

  • Termiline võimsus (kütte- või jahutusvõimsus)
  • Salvestusaeg
  • Temperatuuri vahe peale- ja tagasivoolu vahel
  • Maksimaalne läbimõõt
  • Maksimaalne kõrgus / kallutusmõõt
  • Konstruktiivne rõhk
  • Konstruktiivne temperatuur
  • Kui tegemist on tahkekütusekatlaga peavad katla võimsus ja ärapõlemisperiood* olema teada.


*Ärapõlemisperiood: Ärapõlemisperiood on tahke kütuse ärapõlemisprotsessi kestus.

Puhversalvesti etteantud andmed ja parameetrid saadakse reeglina projekteerijalt või süsteemi ehitajalt. Kui see ei peaks andma tulemusi, võib selle kohta teavet anda ka soojusallika või veejahuti tootja.

FAQ Sinus ProfiFixx

Kahjuks pole tabeliandmed selles keeles saadaval.

Kompaktverteiler HydroFixx
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
160/80 1.865 mm 160/160 1.960 mm
180/110 1.905 mm 180/180 2.000 mm
200/120 1.905 mm 200/200 2.000 mm
280/180 1.990 mm 280/320 2.150 mm
300/200 1.990 mm 300/500 2.150 mm

 

Laius keskelt - pumbagrupi keskele on 620 mm

Kahjuks pole tabeliandmed selles keeles saadaval.

Pumpengruppe Mischerbezeichnung Anschluss kvs-Wert
ProfiFixx DN 25 VRG 131 20-4 3/4" Innengewinde 4,0 (2,5 und 6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 32 VRG 131 25-10 1" Innengewinde 10,0 (6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 40 VRG 131 32-16 1 1/4" Innengewinde 16,0
ProfiFixx DN 50 VRG 131 40-25 1 1/2" Innengewinde 25,0
ProfiFixx DN 65 VRG 131 50-40 2" Innengewinde 40,0
ProfiFixx DN 80 HFE 3 DN 50 Flansch 50/6 60,0

Jah, need võib paigaldada järgnevatesse torustikesse vertikaalselt (antud kõrguse korral) või horisontaalselt (vt joonis).

Kujutis „Soojusarvesti toitel
Kujutis „Soojusarvesti ProfiFixxil

Jah, selle võib paigaldada toitesse.
Alternatiivse variandina ühele mustusepüüdurile igas küttekontuuris võib toitegrupis kasutada Exdirt V.

Reguleeritavate küttekontuuride kolmekäigulised segistid sobivad kõikide levinud tootjate peaaegu kõigi regulaatoritega. Täiendavat tehnilist teavet annab teile meelsasti meie tehniline tugi:

Härra Christoph Storm
+49(0) 2557 / 9393-47

Jah, täiendavaid andurimuhve saab paigaldada. Ideaaljuhul monteeritakse need väljaspoole summutusbokse, et summutusomadusi mitte piirata.

Pumbagrupid on varustatud kahe täiendava (1x PV 1x TV) ½“ muhviga, mida saab valikuliselt kasutada sukelhülssidel vms.

FAQ Sinus HydroFixx

Jah, see on nii. Rõhkude vahesid saab kompenseerida ja vooluhulki saab korrigeerida. Täiendavalt on HydroFixxi eeliseks materjali ja montaažiaja sääst ning ruumi kokkuhoid võrreldes tavalise konstruktsiooniga.

Ühendada saab mitu soojusallikat. Need tuleb paigutada järjestikku. Neid ei tohi ühendada suvalisel iga HydroFixxi külge. Erinevate pealevoolutemperatuuridega soojusallikate kombineerimisel tuleb jälgida, et madalaima pealevoolutemperatuuriga ühendus paigutatakse süsteemipoolsele küljele kõige lähemale.

Primaarotsakuid saab paigaldada mõlemas suunas. Siin tuleb jälgida, et nende ühendused on paigutatud vastavalt ühe otsakuga vasakul ja ühe otsakuga paremal pea otsale.
Sekundaarsete ühendusotsakute paigutamine peab toimuma alati ühes suunas, st ühel küljel suunatult ülespoole või allapoole.
Lisaks sellele tohib varustusühendused olla paigutatud ka otsakupaarina vasakule või paremale väljapool jaoturi otsale - küttekontuuride suunas. Mitu primaarsisendit üksteise kõrval on sellisel viisil samuti võimalikud. Keskmine ühendus soojusallikalt HydroFixxile on võimalik ainult tinglikult ja vajab kokkulepet tehasega. Sama kehtib ka otsaku funktsionaalsusele pea lõpus.
Otsakute järjekorda võib varieerida. Pidevat vahetust peale- ja tagasivoolu vahel ei tule tingimata järgida.

Andurimuhv pealevoolutemperatuuri määramiseks on seatus alati nii, et soojusallikate kõikide vooluhulkade ning hüdrokollektorile ülemineku summat saab määrata.

FAQ Sinus hydraulic separators

Hüdrokollektorite oluline funktsioon seisneb selles, et katlakontuuri ja tarbijakontuuri – või – tarbijakontuure üksteisest hüdrauliliselt eraldada.

Eriti siis, kui soojustarbijate ja soojusallika vooluhulgad on eriva suurusega, on hüdrokollektorite kasutamine optimaalne lahendus hüdrauliliste väärlülituste vältimiseks. Samuti välditakse hüdrokollektori jaoturi kasutamisel primaar- ja sekundaarpumpade või reguleerimisventiilide vastastikust mõjutamist.

Enamikel juhtudel mõõdetakse temperatuuri sekundaarses pealevoolus, sest see toidab küttekontuure ja peab ka segatud tagasivooluvee korral tagama vajaliku energiakoguse. Nii tagatakse, et ei mõõdeta puhast katla pealevoolutemperatuuri vaid – möödaviigurežiimis – süsteemi minevat katla pealevoolust ja juurdesegatud tagasivoolutemperatuuristkoosneva seguvee temperatuuri. See on kõige rohkem levinud reguleerimisviis. Siiski esineb teatud juhtusid, mille puhul tuleb arvestada samuti ka tagasivoolutemperatuuri. St üldjuhul andur pealevoolutemperatuuri määramiseks põhivoolus süsteemi, erijuhtudel tuleks anduri asend katla või regulaatori tootjaga läbi rääkida.

Hydrofixxi saab kasutada peaaegu igas süsteemis, kus on hüdrokollektor vajalik, kui jälgitakse, et hüdrokollektor asub vahetult jaoturi all ei ai paigaldata täiendavat kollektorit.

Tõenäoliselt rohkem kui kunagi varem, ja nimelt muutub pumpamis- ja reguleerimistehnika alati paremaks ja tänapäeval on palju võimalusi küttesüsteemi tasakaalustamiseks, aga mitte kunagi ei saa sajaprotsendiliselt igal ajahetkel ja igas käitusolekus käitumist hinnata.

Samuti on tänapäevastes kateldes sisalduva vee hulk kohati nii väike, et hüdrokollektor tuleks tingimata asendada, et vältida süsteemi taktidena töötamist või isegi „kuivaks jooksmist“.

Hüdrokollektorite oluline funktsioon küttesüsteemides seisneb selles, et katlakontuuri ja tarbijakontuuri või tarbijakontuuri üksteisest hüdrauliliselt eraldada. Eriti siis, kui soojusallikate ja soojustarbijate vooluhulgad on erineva suurusega, on hüdrokollektorite kasutamine optimaalne lahendus hüdrauliliste väärlülituste kõrvaldamiseks.

Vertikaalselt paigaldatud hüdrokollektorites tekivad temperatuuri ja tiheduse erinevuste tõttu vastavad termiline kihistumine. See olek säilib seni, kuni ei toimu – olulist – juurdesegamist. See olukord esineb küttesüsteemides ainult niiöelda täiskoormusrežiimis.

Tänapäeval segatakse kondensatsioonikatelde kasutamisel üldiselt sekundaarpealevoolus osa tagasivooluvett juurde, et hoida katla tagasivoolutemperatuuri – kondensatsiooniefekti saavutamiseks – madalal. Seetõttu paigaldatakse hüdrokollektorid alati – möödaviigurežiimis – mistõttu ei saa tekkida termilist kihistumist. Sel põhjusel ei ole tänapäeval hüdrokollektoreid vaja tingimata paigutada vertikaalselt, sest seal jõuväljad (ülestõuke- ja gravitatsioonijõud) ei saa soovitud juurdesegamise tõttu mõjuda voolujõu vastu.

Põhimõtteliselt tuleb valimiseks kasutada nendest kahest maksimaalkoormuse vooluhulgast (primaarne või sekundaarne) suuremat.

Selle maksimaalse vooluhulga tulemus kiirusel <0,2m/s defineerib ristlõikepindala, kui suur kollektor maksimaalselt olla tohib ja sellest saab määrata läbimõõdu. Kiirused ühendusotsakutes peaksid, olenevalt torustiku arvutusest, olema 0,7 kuni 1,2 m/s ümber (vastavalt suurusele). Kollektori kõrgus defineeritakse primaarse ja sekundaarse ühendusotsiaku vahelise kaugusega, see peaks olema minimaalselt 2,5x läbimõõt või väikeste tootlikuste korral 10x ühenduse nominaalne mõõt.