Hoge zekerheid – laag risico!

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten en verlenen onze klanten daarom vanaf nu 5 jaar garantie.

Automatische garantie van 5 jaar

Sinds 01-01-2020 verlenen wij onze klanten 5 jaar garantie op een groot aantal Reflex producten en componenten – van membraan-drukexpansievaten via afscheiders tot en met warmtewisselaars en warmwaterboilers.
Gelieve details af te leiden uit onze Garantievoorwaarden

Verlengde garantie tot 5 jaar voor Servitec, Reflexomat & Variomat

Verzeker u van de nieuwe verlengde garantie door uw installaties hier te registreren.
Opdat wij er zeker van kunnen uitgaan dat uw installatie reglementair wordt ingezet en dat de voorgeschreven onderhoudsintervallen worden aangehouden, is de verlengde garantie gekoppeld aan een Reflex onderhoudscontract. Uw voordelen bij regelmatig onderhoud door onze experts:

 • Hogere efficiëntie en lagere operationele kosten dankzij optimale instelling van de installatie
 • Lange levensduur van de installatie en minimalisering van uitvaltijden dankzij vroegtijdig handelen in geval van schade en slijtage
 • Nieuwste updates en meest actuele software voor de installatie
 • Economisch planbare en transparante kosten dankzij vaste forfaitaire bedragen

Productgarantie

Claims onder deze garantie zijn slechts geldig als

 1. het product geen schade of tekenen van slijtage vertoont als gevolg van gebruik dat afwijkt van het beoogd gebruik en van de specificaties die vastgelegd zijn door Reflex,
 2. het product geen schade of tekenen van slijtage vertoont als gevolg van het niet nakomen van de volgende verplichtingen van de klant en/of eindklant:
  • het product vertoont geen sporen die aanleiding geven tot reparaties of andere ingrepen door werkplaatsen die niet door Reflex zijn geautoriseerd,
  • alleen door Reflex goedgekeurde accessoires zijn in het product geïnstalleerd,
  • het fabricagenummer is niet verwijderd of onleesbaar gemaakt, en
  • de klant bewijst, op het moment dat hij/zij aanspraak maakt op de garantie, door het desbetreffende onderhoudsboekje voor te leggen, dat het product regelmatig door een geautoriseerd klantenservice is onderhouden, met inachtneming van de intervallen in de bedieningshandleiding.

Gevolgen van een ondeskundige montage:

Alle vormen van montage die niet door een erkend installatiebedrijf zijn uitgevoerd en die niet voldoen aan de stand van de techniek volgens de nationale normen (NEN, VDI, ÖNORM, EN, DIN, enz.) in hun momenteel geldende versie voor huishoudelijke watersystemen en elektrische installaties, moeten als „ondeskundig“ worden beschouwd.. Bovendien moeten de aanwijzingen in de artikelspecifieke productinformatiebladen, de montage- en bedieningshandleidingen en de gedefinieerde garantievoorwaarden zonder uitzondering worden opgevolgd. Uitgevoerde montages en installaties die afwijken van deze voorschriften worden beschouwd als oneigenlijk en leiden tot onmiddellijke uitsluiting van aansprakelijkheid en verlies van alle garantieclaims.

Voorrijkosten en werkzaamheden van de Reflex Service worden tegen de geldige tarieven in rekening gebracht.

Voorwaarden

5 jaar

Membraan-drukexpansievaten krijgen een verlenging van de garantie tot 5 jaar, op voorwaarde dat ze correct worden geïnstalleerd onder inachtneming van de montage- en bedieningshandleiding en dat de onderhoudscycli worden opgevolgd (bijv. regelmatige voordruktest in het kader van de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de installatie).

Reflex behoudt zich het recht voor om een passend bewijs te vragen.

5 jaar

Lucht- en slibafscheider en combi-producten zoals Extwin hebben een verlengde garantie van 5 jaar, mits aan de voorwaarden wordt voldaan die beschreven zijn in de montage- en bedieningshandleiding.

2 jaar/ 5 jaar

De ontgassingstechniek heeft nog steeds een garantie van 2 jaar.

In gevallen waarin Reflex een productregistratie aanbiedt, resulteert dit in een verlengde garantie van 5 jaar, indien gecombineerd met een onderhoudscontract en de inbedrijfstelling van de installatie door de Reflex klantenservice of een door Reflex gecertificeerde partner.

Binnen de garantietermijn worden defecten die te wijten zijn aan materiaal- en productiefouten waarvoor Reflex Winkelmann GmbH verantwoordelijk is, kosteloos verholpen door deze defecte onderdelen te vervangen of te repareren.

De garantie dekt alle onderdelen van het product, met uitzondering van de onderdelen die bij normaal gebruik onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage of verbruik. (bijv. filters)

2 jaar/ 5 jaar

Het dynamische drukbehoud krijgt nog steeds een garantie van 2 jaar.

In gevallen waarin Reflex een productregistratie aanbiedt, resulteert dit in een verlengde garantie van 5 jaar, indien gecombineerd met een onderhoudscontract en de inbedrijfstelling van de installatie door de Reflex klantenservice of een door Reflex gecertificeerde partner.

IBinnen de garantietermijn worden defecten die te wijten zijn aan materiaal- en productiefouten waarvoor Reflex Winkelmann GmbH verantwoordelijk is, kosteloos verholpen door deze defecte onderdelen te vervangen of te repareren.

De garantie dekt alle onderdelen van het product, met uitzondering van de onderdelen die bij normaal gebruik onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage of verbruik. (bijv. filters)

5 jaar

De handmatige bijvulinrichting en de waterbehandeling (Fillset en Fillsoft) krijgen een verlengde garantie van 5 jaar.

Uitgesloten zijn de verbruiksartikelen (bijv. filterpatronen)

2 jaar/ 5 jaar

De geautomatiseerde bijvultechniek krijgt nog steeds 2 jaar garantie.

In gevallen waarin Reflex een productregistratie aanbiedt, resulteert dit in een verlengde garantie van 5 jaar, indien gecombineerd met een onderhoudscontract en de inbedrijfstelling van de installatie door de Reflex klantenservice of een door Reflex gecertificeerde partner.

Binnen de garantietermijn worden defecten die te wijten zijn aan materiaal- en productiefouten waarvoor Reflex Winkelmann GmbH verantwoordelijk is, kosteloos verholpen door deze defecte onderdelen te vervangen of te repareren.

De garantie dekt alle onderdelen van het product, met uitzondering van de onderdelen die bij normaal gebruik onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage of verbruik. (bijv. filters)

5 jaar

Alle warmwater- en buffertanks krijgen een verlengde garantie van 5 jaar.

Uitgesloten zijn fouten tijdens de montage die leiden tot voortijdige slijtage of verminderde functie, zoals:

 • Verkalking
 • Corrosie door kruipstroom,
 • Eigenschappen van het medium die afwijken van die specificaties in de montage- en bedieningshandleiding
 • Evenals onjuiste opslag en/of ondeskundig transport.
 • De eindklant moet een juiste montage en onderhoud waarborgen, indien nodig door de oude opofferingsanode of parasitaire-stroom-anode te vervangen.
 • Voorafgaand aan de montage moet in ieder geval een wateranalyse worden uitgevoerd om de geschiktheid van het gebruikte water te beoordelen.
 • Een menginstallatie (d.w.z. gebruik van verschillende materialen) is niet toegestaan.
 • De montage van een expansievat voor drinkwater is voor elke installatie verplicht

5 jaar

Warmtewisselaars krijgen een verlengde garantie van 5 jaar.

Uitgesloten zijn fouten tijdens de montage die leiden tot voortijdige slijtage of verminderde functie, zoals:

 • Verkalking van de aansluitbuizen en plaatkanalen,
 • Corrosie door kruipstroom,
 • Significante afwijkingen van de in de handleiding vermelde waterkwaliteitseisen

De garantie dekt niet de volgende gevallen:

 1. Andere onderdelen en producten die niet in de tabel zijn opgenomen en defecten die niet zijn vermeld;
 2. Flenspakkingen, afdekkingen, schroefkoppelingen;
 3. Defecten die pas na de levering optreden als gevolg van gewijzigde eisen door een veranderde wet- of regelgeving m.b.t. materiaalkwaliteit;
 4. Defecten als gevolg van milieuvervuiling, toevoeging van additieven zonder Reflex-goedkeuring of afwijkingen van de in de montage- en bedieningshandleiding vermelde specificaties