Data privacy

Zásady ochrany osobných údajov

1. prehľad ochrany údajov

Obecné informácie


Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše webové stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, podľa ktorých sa vás dá osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete v našom prehlásení o ochrane osobných údajov uvedenom pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na našich webových stránkach


Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na týchto webových stránkach?

Spracovanie údajov na týchto webových stránkach poskytuje prevádzkovateľ webových stránok. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži týchto webových stránok.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sú vaše údaje zhromažďované tým, že nám ich poskytnete. Môže ísť napríklad o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje sú automaticky zhromažďované našimi IT systémami pri návšteve webových stránok. Jedná sa predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, ako náhle vstúpite na naše webové stránky.

K čomu vaše údaje používame?

Niektoré údaje sú zhromažďované za účelom zaistenia bezchybného poskytovania webových stránok. Ďalšie údaje môžu byť použité k analýze vášho užívateľského chovania.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účelu uložených osobných údajov. Máte tiež právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Za týmto účelom a v prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedené v tiráži. Ďalej máte právo podať sťažnosť u príslušného dozorového úradu.

 

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

 

Pri návšteve našich webových stránok môže byť štatisticky analyzované vaše chovanie pri surfovaní. K tomu slúži predovšetkým súbory cookie a takzvané analytické programy. Analýza vášho chovania pri surfovaní je obvykle anonymná; chovanie pri surfovaní nejde spätne vysledovať. Proti tejto analýze môžete vzniesť námietku alebo jej zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie o tom nájdete v nasledujúcom prehlásení o ochrane osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete vzniesť námietku. O možnostiach vznesení námietky vás budeme informovať v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov

 

2. Obecné poznámky a povinné informácie

Ochrana údajov


Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zachádzame dôverne a v súlade zo zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov a týmto prehlásením o ochrane osobných údajov.

Pri používaní týchto webových stránok sú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, podľa ktorých vás je možné osobne identifikovať. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a za akým účelom sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos dát na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka k príslušnému úradu


Zodpovednou osobou za spracovanie údajov na týchto webových stránkach je:

Reflex, marketingové oddelenie

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen
Nemecko

Telefón: +49 2382 7069-0
E-mail: marketing@reflex.de

Správca je fyzická nebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy apod.).

Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov


Rada operácií spracovania údajov je možná iba s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí, keď nám pošlete neformálny e-mail. Zákonnosť spracovania údajov prevedeného do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo na odvolanie k príslušnému dozorovému úradu


V prípade porušenia zákona o ochrane osobných údajov má subjekt údajov právo podať sťažnosť u príslušného dozorového úradu. Príslušným dozorovým orgánom v oblasti práva na ochranu osobných údajov je zemský zmocnenec pre ochranu osobných údajov spolkovej krajiny, v ktorej má naše spoločnosť sídlo. Zoznam poverencov pre ochranu osobných údajov a ich kontaktné údaje nájdete na tomto odkazu: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

Právo na prenositeľnosť údajov


Máte právo na to, aby sme vám alebo tretej strane predali údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnení zmluvy, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ požiadate o priame predanie údajov inému správcovi, bude to prevedené iba v prípade, že to bude technicky možné.
Šifrovanie SSL nebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a za účelom ochrany prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránok zasielate, používajú tieto stránky šifrovanie SSL nebo TLS. Šifrované pripojenie poznáte podľa toho, že sa adresný riadok prehliadača zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Pokiaľ je aktivované šifrovanie SSL nebo TLS, nemôžu údaje, ktoré nám predávate, čítať tretie strany.

Informácie, blokovanie, mazanie


V rámci platných právnych predpisov máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účelu spracovania údajov a prípadne právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Za týmto účelom, rovnako ako v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov, nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedené v tiráži.

Námietka proti reklamným e-mailom


Týmto vznášame námietku proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti otlačku k zasielaniu reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadaný. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov

 

3. poverená osoba pre ochranu osobných údajov

Poverená osoba pre ochranu osobných údajov vyžadovaný zákonom


V našej spoločnosti sme menovali poverenca pre ochranu osobných údajov.

Aviatics Cost & Safety Management GmbH & Co. KG
Pobočka Düsseldorf
Kieshecker Weg 148
40468 Düsseldorf
Nemecko
e-Mail: datenschutz@aviatics.de

.

 

4. zhromažďovanie údajov na našich webových stránkach

Súbory cookie


Niektoré internetové stránky používajú tzv. cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú víry. Súbory cookie slúžia k tomu, aby naša ponuka bola užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do počítača.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú tzv. "súbory cookie relácie". Po skončení návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, dokiaľ ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili súbory cookie iba v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo obecne a aktivovali automatické mazanie súborov cookie pri zavretí prehliadača. Pokiaľ súbory cookie deaktivujete, môže byť funkčnosť týchto webových stránok obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie elektronickej komunikácie alebo k poskytovaniu určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. funkcie nákupného košíku), sa ukladajú na základe čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na ukladanie súborov cookie za účelom technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Pokiaľ sú ukladané iné súbory cookie (napr. súbory cookie pre analýzu vášho chovania pri surfovaní), sú v tomto prehlásenia o ochrane osobných údajov popísané samostatne.

Súbory protokolu serveru


Prevádzkovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do tzv. protokolových súborov serveru, ktoré nám váš prehliadač automaticky predáva. Jedná sa o:


  • typ a verzie prehliadača

  • použitý operačný systém

  • URL odkazujúcej adresy

  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača

  • čas požiadavky serveru

  • IP adresa


Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi dát.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, ktorý povoľuje spracovanie údajov za účelom plnení zmluvy nebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár


Pokiaľ nám zašlete otázku prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z otázkového formulára, okrem kontaktných údajov, ktoré v ňom uvediete, budú uložené pre účely spracovania otázky a pre prípad ďalších otázok. Tieto údaje nepredávame bez váš súhlasu.

Spracovanie údajov zadaných v kontaktnom formulári je preto založené výhradne na vašom súhlase (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pre tento účel postačí neformálne zverenie e-mailom. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré ste zadali do kontaktného formulára, u nás zostanú, dokiaľ nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uložením alebo dokiaľ nezmizne účel ich uloženia (napr. potom, čo dokončíme spracovanie vašej žiadosti). Záväzné právne ustanovenia – hlavne lehoty pre uchovávanie - zostávajú nedotknuté.

Registrácia na týchto webových stránkach


Na našich webových stránkach sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie webu. Údaje, ktoré zadáte za týmto účelom, používame iba pre účely využitia konkrétnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné údaje požadované pri registrácii je treba uviesť v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu odmietneme.

V prípade dôležitých zmien, napríklad v rozsahu ponuky alebo v prípade technicky nevyhnutných zmien, využijeme e-mailovou adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás týmto spôsobom informovali.

Spracovanie údajov zadaných pri registrácii je založené na vašom súhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pre tento účel postačí neformálne oznámenie e-mailom. Zákonnosť už vykonaného spracovania údajov zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje zhromaždené behom registrácie budú u nás uložené po dobu, po ktorú budete na našich webových stránkach zaregistrovaný, a potom budú vymazané. Zákonné lehoty pre uchovávanie zostávajú nedotknuté.

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvách)


Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre vznik, obsah nebo zmenu právneho vzťahu (inventárne údaje). Deje sa tak na základe čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, ktorý povoľuje spracovanie údajov za účelom plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní našich internetových stránok (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby užívateľ mohol službu používať nebo aby mu mohla byť vystavená faktúra.

Zhromáždené údaje o zákazníkoch budú vymazané po dokončení objednávky nebo po ukončení obchodného vzťahu. Zákonom stanovené doby uchovávania zostávajú netknuté.

Predávanie údajov pri uzavretí zmluvy o službách a digitálnom obsahu


Osobné údaje predávame tretím stranám iba v prípade, že je to nevyhnutné v rámci spracovania zmluvy, napríklad úverovej inštitúcii poverenej spracovaním platieb.

K ďalšiemu predávaniu údajov nedochádza, alebo iba v prípade, že ste s predávaním výslovne súhlasili. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu predané tretím stranám, napríklad pre reklamné účely.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, ktorý povoľuje spracovanie údajov za účelom plnení zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

 

5. analytické nástroje a reklama

Google Analytics


Tieto webové stránky využívajú funkcie služby na analýzu webu Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa tzv. "cookies". Jedná sa o textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní týchto webových stránok sa obvykle prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Súbory cookie služby Google Analytics sú ukladané na základe čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na analýze chovania užívateľov za účelom optimalizácie svojich webových stránok i reklamy.

Anonymizácia IP


Na týchto webových stránkach sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že vaše IP adresa je spoločnosťou Google pred odoslaním do USA skrátená v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa prenesená na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok bude spoločnosť Google tieto informácie používať za účelom vyhodnocovania vášho používania webových stránok, zostavovania správ o činnosti na webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou na webových stránkach a používaním internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača


Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušného nastavenia vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webových stránok (okrem vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovanie týchto údajov spoločnosti Google, stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Námietka proti zhromažďovaniu údajov


Zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Bude nastavený opt-out cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri ďalších návštevách týchto webových stránok: Deaktivujte službu Google Analytics.

Ďalšie informácie o tom, jak Google Analytics nakládá s užívateľskými údaji, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Spracovanie údajov o objednávkach


So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics plne uplatňujeme prísne požiadavky nemeckých úradov na ochranu údajov.

Demografické charakteristiky pomocou služby Google Analytics


Tieto webové stránky používajú funkciu "demografické charakteristiky" služby Google Analytics. To umožňuje generovať prehľady obsahujúce údaje o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov webu. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založené na záujme spoločnosti Google a z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nájdete priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklám vo svojom účte Google alebo obecne zakázať zhromažďovaniu vašich údajov službou Google Analytics, jak je popísané v časti "Námietka proti zhromažďovaniu údajov".

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkach používame "Google reCAPTCHA" (ďalej len "reCAPTCHA"). Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Účelom reCAPTCHA je skontrolovať, či údaje na našich webových stránkach (napr. v kontaktnom formulári) zadáva človek nebo automatický program. Za týmto účelom reCAPTCHA analyzuje chovanie návštevníka webových stránok na základe rôznych charakteristík. Tato analýza začína automaticky, ako náhle návštevník webové stránky vstúpi na webovou stránku. Za účelom analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA rôzne informácie (napr. IP adresu, čas strávený návštevníkom na webových stránkach nebo pohyby myši užívateľom). Údaje zhromáždené behom analýzy sú predávané spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA prebiehajú úplne na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú informovaní o tom, že prebieha analýza.

Spracovanie údajov je založené na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na ochranu svojich webových ponúk pred zneužitím automatického špehovania a pred SPAMom.

Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na nasledujúcich odkazech: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a www.google.com/recaptcha/intro/android.htm6. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube


Naše webové stránky používajú plug-iny z webu YouTube prevádzkovaného spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Keď navštívite niektorú z našich stránok vybavenú plug-inom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube tak získa informáciu o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Pokiaľ ste prihlásený ku svojmu účtu YouTube, umožňujete YouTube priradiť vaše chovanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Ďalšie informácie o nakladaní s užívateľskými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube na adrese: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové písmena Google


Tento web používa pre jednotné zobrazenie písmen takzvané webové písmená poskytované spoločnosťou Google. Pri vyvolaní stránky prehliadač načíta potrebné webové písmená do medzipamäti prehliadača, aby sa texty a písma zobrazili správne.

Za týmto účelom sa musí vami používaný prehliadač pripojiť k serverom spoločnosti Google. To informuje spoločnosť Google, že naše webové stránky boli navštívené prostredníctvom vašej IP adresy. Webové písmená Google sú používané v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Pokiaľ váš prehliadač nepodporuje webové písmená, použije sa štandardné písmo z vášho počítača.

Ďalšie informácie o webových písmenách Google nájdete na adrese developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Tento web využíva mapovú službu Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby ste mohli využívať funkcie Map Google, je nutné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa obvykle prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Prevádzkovateľ týchto stránok nemá na tento prenos dát žiadný vplyv.Mapy Google sa používajú v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a pre ľahké nájdenie miest, ktoré na webových stránkach uvádzame. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.Ďalšie informácie o nakladaní s užívateľskými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Cookiebot

Naše webové stránky využívajú technológiu súhlasu od spoločnosti Cookiebot k získaniu vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie na vašom koncovom zariadení alebo s používaním určitých technológií a k doložení tohto súhlasu spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou osobných údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (ďalej jen "Cookiebot"). Pri vstupe na naše webové stránky je naviazané spojenie so servermi spoločnosti Cookiebot, aby bol získaný váš súhlas a aby vám boli poskytnuté ďalšie vysvetlenia týkajúce sa používania súborov cookie. Spoločnosť Cookiebot potom uloží do vášho prehliadača súbor cookie, ktorý identifikuje vami udelený súhlas alebo jeho odvolanie. Takto zhromaždené údaje sa uchovávajú, dokiaľ nás nepožiadate o ich vymazanie, dokiaľ nevymažete samotný súbor cookie spoločnosti Cookiebot alebo dokiaľ nezmizne účel, pre ktorý sa údaje uchovávajú. Povinné zákonné povinnosti ukladania zostávajú nedotknuté. Cookiebot sa používa k získaniu zákonom požadovaného súhlasu s používaním súborov cookie. Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

Hotjar

Táto webová stránka používa Hotjar. Poskytovateľ je Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Európa (webová stránka: https://www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj, ktorý analyzuje návštevníkovo chovanie na tejto web stránke. Hotjar nám umožňuje napr. nahrávať pohyb myši a pohyb obrazovky a tiež aj kliknutie. Počas tohto procesu, Hotjar má tiež schopnosť to určiť ako dlho zostal kurzor v určitej polohe. Na základe týchto informácií, Hotjar využíva takzvané Heatmaps, umožňujúce rozhodnúť, ktorú časť webovej stránky návštevník hodnotí prednostne.


Môžeme tiež určiť, ako dlho ste sa zdržali na stránke tejto webovej lokality a kedy ste ju opustili. Môžeme tiež určiť, v ktorom okamihu ste pozastavili zadávanie údajov do kontaktného formulára (tzv. konverzné lieviky).

Na získanie priamej spätnej väzby od návštevníkov webových stránok možno navyše nasadiť funkciu Hotjar. Táto funkcia je zameraná na zlepšenie ponuky webových stránok prevádzkovateľa webových stránok.


Hotjar používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznať používateľa na účely analýzy vzorcov používania (napr. súbory cookie alebo nasadenie odtlačkov zariadení).

Použitie tohto analytického nástroja vychádza z čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze vzorcov používateľov s cieľom optimalizovať webové ponuky a reklamu prevádzkovateľa. Ak bol získaný príslušný súhlas, spracovanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačky zariadení) v zmysle TTDSG. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. 

Deaktivácia Hotjar-u

Ak chcete deaktivovať zaznamenávanie údajov službou Hotjar, kliknite na odkaz nižšie a postupujte podľa pokynov uvedených pod odkazom:  link:https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

 

Majte na pamäti, že službu Hotjar budete musieť deaktivovať osobitne pre každý prehliadač a každé zariadenie.

Pre podrobnejšie informácie o Hotjar a nahrávaní dát si prečítajte vyhlásenie o ochrane osobných údajov Hotjar pod nasledujúcim odkazom: https://www.hotjar.com/privacy.

Spracovanie dát
S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu, ktorá je predpísaná zákonmi o ochrane osobných údajov a zaručuje, že spracúva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len na základe našich pokynov a v súlade s GDPR.