FAQ

Vodný kameň alebo usadeniny vodného kameňa spôsobujú nižšiu účinnosť generátorov tepla, tvorbu trhlín v dôsledku lokálneho prehriatia alebo aj poruchy funkčnosti armatúr. Vodný kameň sa zvyčajne vyzráža tam, kde sú teploty v okruhu vysoké, a ovplyvňuje najmä steny kotla.

Nariadenie o úsporách energie (ENEV) výrazne zvýšilo povedomie o energeticky úspornej prevádzke vykurovacích zariadení, takže sa zmenili aj smernice pre energeticky úspornú prevádzku vykurovacích kotlov s minimalizovaním škôd. Nanovo modifikovaná norma VDI 2035 časť 1 vyžaduje prijatie opatrení, ktoré zabraňujú usadzovaniu vodného kameňa vo vykurovacom okruhu už aj vo vykurovacích zariadeniach s výkonom menším ako 50 kW.

Vždy, keď stupeň tvrdosti vody v regióne prekročí hodnotu, ktorá je uvedená v tabuľke nižšie, je potrebné prijať opatrenia. Ak by špecifik. objem zariadenia na kW výkonu kotla bol > 20 l/kW, je potrebné zohľadniť nasledujúcu vyššiu skupinu. Ak sa prekročí 50 l/kW, spravidla sa vyžaduje zmäkčenie na ~ 0°dH.

Zmäkčovanie je najbezpečnejším opatrením na zabránenie tvorbe vodného kameňa, keďže sa z vody počas zmäkčovania odstraňuje vápnik, ktorý vytvára vodný kameň. Okrem toho je zmäkčovanie pomocou živice meniča iónov uznávanou technikou, ktorá už bola miliónkrát vyskúšaná. Voda s iónmi Ca a Mg prechádza cez plastovú živicu dotovanú iónmi Na; ióny Ca a Mg sa nahrádzajú iónmi Na.

Okrem zmäkčovania sú k dispozícii nasledujúce alternatívy: Stabilizácia tvrdosti, zrážanie tvrdosti vody, fyzikálna úprava vody a demineralizácia. Stabilizácia tvrdosti a zrážanie tvrdosti sa dosahuje pridaním fosfátov alebo iných chemických prísad. Kvôli nebezpečenstvu nedostatočnej alebo nadmernej dávky je tento postup nespoľahlivý. Fyzikálna úprava vody prebieha pomocou magnetických polí, ktoré majú vytvárať kryštály vodného kameňa, ktoré negenerujú tvrdé povrchy. Zatiaľ nebola účinnosť tohto postupu presvedčivo preukázaná. Demineralizáciou sa z vody odstránia všetky soli (Mg, Ca, Na...), a tým sa odstráni aj problém s vápnikom (Ca). Hodnota pH sa však demineralizáciou mení, takže voda sa musí neutralizovať alkalickými činidlami (t.j. vysoké náklady na zariadenie).

Reflex Fillsoft je jednoducho skonštruovaný menič iónov, ktorý zmäkčuje plniacu a doplňovaciu vodu pre vykurovacie zariadenie. Kryt sviečkového filtra je vybavený kazetou naplnenou živicou na výmenu iónov. Fillsoft sa inštaluje za systémový oddeľovače (napr. Fillset). Sviečkový filter sa používa na prvé plnenie a dopĺňanie. Do vykurovacieho zariadenia prúdi mäkká voda. Vodomer zaznamenáva množstvo odobratej mäkkej vody a upozorňuje obsluhu, kedy je čas na ďalšiu výmenu kazety. Použitá kazeta sa vyhodí do zmesového komunálneho odpadu a vloží sa nová kazeta.

Prvotné plnenie pri zariadeniach s objemom do približne 1 500 l sa môže vykonávať pomocou zariadenia „fillsoft“. V závislosti od stupňa tvrdosti je potrebné na prvé naplnenie použiť ďalší počet kaziet (pozri návod na obsluhu).

Počas zmäkčovania pomocou iónovej výmeny sa vo vode vymieňajú ióny vápnika za ióny Na, takže obsah soli, a tým aj elektrická vodivosť sa prostredníctvom zariadenia „fillsoft“ nemení. Zmäkčená voda tiež nezvyšuje korozívnosť vody.

Pri zohľadnení relatívne nízkej ceny nových kaziet sa regenerácia neoplatí. Logistické náklady (zasielanie, externá regenerácia, balenie) prevyšujú náklady na novú kazetu. Likvidácia použitých kaziet prostredníctvom zmesového komunálneho odpadu je úplne bezproblémová.

Voda, ktorá bola raz zmäkčená, sa stane opäť tvrdou, ak dlhšie stojí v meniči iónov. Z tohto dôvodu sa vyberajú kazety s minimálnym obsahom vody, aby sa aj pri dlhom státí doplňovacej vody v zariadení „fillsoft“ do systému dostalo čo najmenšie množstvo „tvrdej“ vody.

Zmäkčovanie
Klasické zmäkčovanie sa realizuje pomocou meničov iónov Na. V tomto procese sa ióny Ca a Mg, ktoré tvoria tvrdosť vody, nahrádzajú iónmi Na. Okrem toho sa do chemického zloženia vody nezasahuje. Elektrická vodivosť a hodnota pH zostávajú nezmenené, takže nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia na úpravu vody.

Okrem toho existujú meniče iónov H+, ktoré vymieňajú katióny (vápnik a horčík) nie za ióny sodíka, ale za ióny vodíka. Vodíkové ióny vedú k zvýšeniu počtu vodíkových protónov, a tým vedú nevyhnutne (pozri definíciu hodnoty pH) k posunu hodnoty pH do kyslej oblasti. Pridanie alkalických prísad je tu nevyhnutné.

Dekarbonizácia
Počas dekarbonizácie sa z pitnej vody odstraňuje uhličitanová tvrdosť (t. j. tvrdosť, ktorá sa vo forme vodného kameňa vyzráža vo vykurovacom zariadení) a hydrogénuhličitan (HCO3-) na princípe výmeny iónov. Keďže hydrogénuhličitan je hlavným faktorom určujúcim pufrujúci systém vody (t. j. ako silne ovplyvňujú hodnoty pH malé prídavky kyselín alebo zásad), odstránenie hydrogénuhličitanu je zvyčajne spojené s ďalšími opatreniami na úpravu vody.

Demineralizácia
Ak sa demineralizácia vykonáva pomocou meniča iónov so zmiešaným lôžkom, vyššie uvedené spôsoby pôsobenia sa uplatňujú primerane. Voda je vedená cez silne kyslú a silne zásaditú iónovú živicu, ktorá filtruje katióny (Ca, Na, Mg atď.) a anióny (Cl, HCO3 atď.) a vymieňa ich za ióny H+ a OH-. Keďže hydrogénuhličitan (v meniči aniónov) sa z vody tiež odstráni, chýba tu pufrovací účinok proti vplyvom kyselín/zásad, takže po demineralizácii sú bezpodmienečne potrebné ďalšie úpravy. Výhodou demineralizácie je odstránenie všetkých solí, takže elektrická vodivosť smeruje k nule. To znamená, že je možné tolerovať vyšší obsah kyslíka vo vykurovacej vode. Demineralizácia sa však nevyžaduje v žiadnej norme alebo smernici pre vykurovacie zariadenia.

Zhrnutie:
V sodíkovom meniči iónov, ktorý sa používa aj v zariadení „fillsoft“, sú katióny (Ca a Mg) nahradené Na. To znamená, že obsah soli zostáva nezmenený, ale nemení sa ani hodnota pH, takže nie je potrebné vykonávať žiadne dodatočné opatrenia na neutralizáciu – kvôli zmäkčovaniu. Citát z príručky vykurovacej techniky Buderus Heiztechnik (vydanie 2002)

Často sa ešte stále vyskytujúci názor, že zmäkčená voda (pozn.: pomocou sodíkového meniča iónov) sa musí dodatočne upravovať chemikáliami kvôli jej údajnej „agresivite“, nie je opodstatnený.

K tvorbe kameňa v dôsledku vyzrážania vodného kameňa (uhličitanu vápenatého) môže dôjsť podľa nasledujúcej rovnice

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H20

vždy, keď sa hydrogénuhličitan vápenatý zahrievaním vody rozkladá na uhličitan vápenatý, oxid uhličitý a vodu. Uhličitan vápenatý vytvára tvrdé usadeniny vo forme vodného kameňa a plyn sa odvádza zo systému, napr. prostredníctvom automatických rýchloventilátorov.

Zavedením ENEV a súčasným vývojom vykurovacej techniky smerom ku kompaktnejším plochám na prenos tepla sa zvyšuje riziko vzniku vodného kameňa. Okrem toho trend viacnásobných kotlových systémov znamená, že malé kotlové jednotky musia dočasne prevziať vykurovanie veľkých objemov systému V dôsledku toho sa zvyšuje riziko tvorby vodného kameňa na komponentoch s veľmi vysokými teplotami.

Potrubia ohrozujú aj nánosy vodného kameňa, ktoré časom výrazne zmenšujú ich priemer, takže sa zvyšujú tlakové straty a nároky na energiu čerpadiel. V dôsledku procesov ohrievania a schladzovania sa v zariadení z nánosov uvoľňujú kúsky vodného kameňa, ktoré môžu pri regulačných ventiloch, bezpečnostných ventiloch alebo čerpadlách viesť k problémom.

Z tohto dôvodu aktuálna smernica VDI 2035, časť 1, výrazne sprísnila požiadavky na zabránenie tvorby vodného kameňa a už vyžaduje vhodné opatrenia pre „kotol s výkonom 20 kW“, ak tvrdosť regionálnej vody prekročí hodnotu 16,8 °dH.

Vzhľadom na čoraz prísnejšie rozpočty by mal byť samotný aspekt úspory energie dostatočnou motiváciou na inštaláciu systému na zmäkčovanie vody. 1 mm vodného kameňa na stene kotla spôsobuje stratu účinnosti približne 10 %. Pri ročnom vyúčtovaní nákladov za vykurovanie vo výške 1000 eur sa používanie zariadenia „fillsoft“ rýchlo vráti. Mäkká voda tiež vedie k tomu, že už vytvorené usadeniny vodného kameňa sa opäť rozpúšťajú, kým sa nevytvorí rovnováha medzi vodným kameňom a kyselinou uhličitou. Prípadné záručné nároky voči výrobcovi kotla sa dajú ľahšie uplatniť pri použití upravenej vody (podľa VDI 2035) ako bez nej, najmä preto, že dnes sa v každej dokumentácii ku kotlu vyžaduje dodržiavanie a vykonávanie tejto smernice.

FAQ Sinus Pufferspeicher

Jednou z možností, ako stanoviť objem zásobníka, je navrhnúť dimenzovanie tak, aby sa minimalizovala frekvencia taktu*.
Pri použití kotla na tuhé palivo sa musí objem zásobníka určiť podľa definovaného vykurovacieho výkonu, pretože na rozdiel od palív, ako je olej alebo plyn, nie je možné dodávku paliva tak flexibilne regulovať.

*Frekvencia taktu: Frekvencia taktu je čas medzi vypnutím a opätovným spustením generátora tepla alebo chladu.

Na dimenzovanie sú relevantné tieto údaje:

  • Tepelný výkon (vykurovací alebo chladiaci výkon)
  • Doba skladovania
  • Teplotné rozpätie medzi prívodom a spätným chodom
  • Max. priemer
  • Max. výška/ rozmer sklápania
  • Dimenzovaný tlak
  • Dimenzovaná teplota
  • Ak ide o kotol na tuhé palivo, musí byť známy výkon kotla a doba horenia*.


*
Doba horenia: Doba horenia je doba procesu trvania horenia horľavej látky.

Špecifikácie a parametre vyrovnávacieho zásobníka zvyčajne zistí odborný projektant alebo konštruktér zariadenia. Ak by to neviedlo k požadovanému cieľu, informácie vám môže poskytnúť aj výrobca generátora tepla alebo súpravy systému studenej vody.

FAQ Sinus ProfiFixx

Kompaktverteiler HydroFixx
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
160/80 1.865 mm 160/160 1.960 mm
180/110 1.905 mm 180/180 2.000 mm
200/120 1.905 mm 200/200 2.000 mm
280/180 1.990 mm 280/320 2.150 mm
300/200 1.990 mm 300/500 2.150 mm

 

Šírka stred-stred od skupiny čerpadiel ku skupine čerpadiel je 620 mm

Pumpengruppe Mischerbezeichnung Anschluss kvs-Wert
ProfiFixx DN 25 VRG 131 20-4 3/4" Innengewinde 4,0 (2,5 und 6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 32 VRG 131 25-10 1" Innengewinde 10,0 (6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 40 VRG 131 32-16 1 1/4" Innengewinde 16,0
ProfiFixx DN 50 VRG 131 40-25 1 1/2" Innengewinde 25,0
ProfiFixx DN 65 VRG 131 50-40 2" Innengewinde 40,0
ProfiFixx DN 80 HFE 3 DN 50 Flansch 50/6 60,0

Áno, v pokračujúcich potrubiach môžu byť inštalované vertikálne (pri danej výške) alebo horizontálne (pozri nákres).

Zobrazenie „Merač tepla na prívode“
Zobrazenie „Merač tepla na ProfiFixx"

Áno, zachytávač nečistôt je možné umiestniť v jednotke prívodu.
Ako alternatívu k zachytávaču nečistôt v každom vykurovacom okruhu sa dá v prívodnej skupine použiť Exdirt V.

Trojcestné zmiešavacie ventily riadených vykurovacích okruhov sú vhodné pre takmer všetky regulácie všetkých bežných výrobcov. Ďalšie technické informácie vám poskytne naša technická podpora:

Pán Christoph Storm
02557 / 9393-47

Áno, dodatočné hrdlá snímačov je možné umiestniť. V ideálnom prípade sa montujú v priestore mimo izolačného boxu, aby sa neovplyvnili izolačné vlastnosti.

Čerpadlové skupiny sú vybavené dvoma prídavnými (1x prívod 1x spätný chod) ½“ hrdlami, ktoré možno voliteľne použiť na ponorné objímky alebo podobne.

FAQ Sinus HydroFixx

Áno, je. Diferenčné tlaky sa môžu kompenzovať a hmotnostné prietoky je možné vyrovnávať. Okrem toho HydroFixx ponúka výhodu úspory materiálu a času potrebného na montáž, ako aj úsporu priestoru v porovnaní s bežnou konštrukciou.

Možno pripojiť niekoľko tepelných generátorov. Musia byť usporiadané v sérii. Nesmú sa ľubovoľne pripojiť k zariadeniu HydroFixx. V prípade kombinácie generátorov tepla s rôznymi prívodnými teplotami zabezpečte, aby bolo pripojenie s najnižšou prívodnou teplotou umiestnené najbližšie k strane zariadenia.

Primárne nátrubky môžu byť zrealizované v oboch smeroch. Je potrebné poznamenať, že ich prípojky sú usporiadané tak, že na ľavej strane je nátrubok a na pravej strane nátrubok smerom ku koncu hlavy.
Oproti tomu musí byť usporiadanie sekundárnych pripojovacích nátrubkov všeobecne v jednom smere, t. j. na jednej strane musia smerovať nahor alebo nadol.
Okrem toho môžu byť prípojky zásobovania umiestnené aj ako dvojica nátrubkov na vonkajšej strane vľavo alebo vpravo na konci rozdeľovača - v jednej línii s vykurovacími okruhmi. V tomto usporiadaní je možné umiestiť aj niekoľko primárnych prístupov vedľa seba. Stredové pripojenie generátora tepla na zariadení HydroFixx je možné len podmienene a vyžaduje si konzultáciu s výrobným závodom. To sa vzťahuje aj na funkčnosť nátrubku na konci hlavy.
Poradie nátrubkov je možné zmeniť. Neustálu zmenu medzi prívodom a spätným chodom nie je potrebné dodržiavať.

Hrdlo snímača na zaznamenávanie teploty prívodu je vždy nastavené tak, aby bolo možné zistiť súčet všetkých objemových prietokov generátorov tepla a prechod na hydraulický oddeľovač.

FAQ Sinus Hydraulische Weichen

Základnou funkciou hydraulických oddeľovačov je hydraulicky oddeliť okruh kotla od okruhu spotrebičov.

Najmä ak sú objemové prietoky spotrebičov tepla a generátora tepla rozdielne, je použitie hydraulických oddeľovačov optimálnym riešením, aby sa predišlo hydraulickému chybnému spínaniu. Použitie hydraulického oddeľovača tiež zabraňuje vzájomnému ovplyvňovaniu primárnych a sekundárnych čerpadiel alebo regulačných ventilov.

Vo väčšine prípadov sa teplota meria na sekundárnom prívode, pretože ten zásobuje vykurovacie okruhy a aj pri primiešanej vode zo spätného chodu musí dodávať potrebné množstvo energie. Tým sa zabezpečí, že sa nevykoná iba meranie teploty prívodného toku kotla, ale teplota zmiešanej vody prívodu do kotla a primiešanej vody zo spätného chodu v prevádzkovom systéme obtoku. Ide o najbežnejší typ regulácie. V niektorých prípadoch je však potrebné zohľadniť aj teplotu spätného chodu. V normálnom prípade t.j. snímač na zaznamenávanie teploty z prívodu v jadre systému, v osobitných prípadoch by sa poloha snímača mala dohodnúť s výrobcom kotla alebo regulátora.

Hydrofixx sa môže používať v takmer každom zariadení, kde sa má použiť hydraulický oddeľovač za predpokladu, že bude hydraulický oddeľovač umiestnený priamo pod rozdeľovačom a nie je nainštalovaný žiadny dodatočný oddeľovač.

Pravdepodobne viac ako kedykoľvek predtým, hoci sa technika čerpadiel a regulačná technika neustále zdokonaľujú a v súčasnosti existuje veľa možností, ako vykonať hydraulické doladenie vykurovacieho zariadenia, nikdy nie je možné stopercentne odhadnúť správanie v každom čase a v každej prevádzkovej situácii.

Aj obsah vody v dnešných kotloch je niekedy tak nízky, že by sa hydraulický oddeľovač mal nutne použiť, aby sa zabránilo chodu zariadenia v intervaloch alebo dokonca „chodu na sucho“.

Základnou funkciou hydraulického oddeľovača vo vykurovacích zariadeniach je hydraulicky oddeliť okruh kotla od okruhu spotrebičov. Najmä ak sú objemové prietoky generátorov a spotrebičov tepla rozdielne, je použitie hydraulických oddeľovačov optimálnym riešením, aby sa odstránila možnosť hydraulického chybného spínania.

Vo vertikálne nainštalovaných hydraulických oddeľovačoch sa v dôsledku rozdielu teplôt a hustoty vytvára príslušné rozvrstvenie tepla. Tento stav trvá dovtedy, kým nedochádza k značnému primiešaniu. Táto situácia nastáva vo vykurovacích zariadeniach prakticky len pri plnom zaťažení.

V súčasnej dobe sa pri používaní spaľovacích kotlov časť vody zo spätného chodu spravidla pridáva do sekundárneho prívodu, aby sa udržala nízka teplota v kotloch zo spätného chodu a využil sa tak kondenzačný efekt. Z tohto dôvodu sa hydraulické oddeľovače vždy prevádzkujú v obtokovom režime, a tým nevzniká rozvrstvenia tepla. V súčasnosti z tohto dôvodu už nie je bezpodmienečne nutné umiestňovať hydraulické oddeľovače vertikálne, pretože silové polia (vztlaková a gravitačná sila) tu nemôžu pôsobiť proti sile prúdenia v dôsledku zamýšľaného primiešavania.

V zásade sa na dimenzovanie použije väčší z oboch objemových prietokov (primárneho alebo sekundárneho) pri plnom zaťažení.

Výsledok tejto maximálnej hodnoty objemového prietoku pri rýchlosti < 0,2 m/s určuje plochu prierezu, ktorú môže mať oddeľovač, a z ktorej sa dá odvodiť priemer. Rýchlosti v prípojných nátrubkoch by mali byť približne 0,7 až 1,2 m/s (podľa veľkosti) v závislosti od výpočtu potrubia. Výška oddeľovača sa stanovuje vzdialenosťou medzi primárnym a sekundárnym prípojným nátrubkom; mala by zodpovedať min. 2,5-násobku priemeru alebo v rozsahu nízkych výkonov 10-násobku nominálneho priemeru pripojenia.