Algemene voorwaarden voor bestellingen, leveringen en diensten van Reflex Nederland B.V. in zakelijke transacties met ondernemers

Versie: April 2022

1. Toepassingsbereik / algemeen

 1. Op de zakelijke relaties met de contractuele partners ("Klanten") van Reflex Nederland B.V. ("Reflex") zijn de volgende Algemene order-, leverings- en dienstverleningsvoorwaarden ("AV") van toepassing, die op de website https://www.reflex-winkelmann.com/nl/special-pages/leveringsvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd.
 2. Deze AV gelden uitsluitend voor rechtsbetrekkingen met onze zakelijke klanten, niet zijnde consumenten (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf).
 3. Afwijkende Algemene Voorwaarden van de koper en/of klant gelden alleen indien en voor zover we deze uitdrukkelijk schriftelijk erkennen; in ieder ander geval worden ze afgewezen. Ons stilzwijgen bij dergelijke afwijkende Algemene Voorwaarden geldt in geen geval als erkenning of toestemming, ook niet bij toekomstige rechtsbetrekkingen. Reflex accepteert geen vrijwaringsverplichting die de klant ons oplegt, met name niet in Algemene Voorwaarden en gedragscodes, tenzij hierover een afzonderlijke uitdrukkelijke overeenkomst wordt getroffen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes van Reflex met alle bijzonderheden zijn vrijblijvend, tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk als bindend zijn omschreven of schriftelijk uitdrukkelijk bindende toezeggingen bevatten of anderszins schriftelijk uitdrukkelijk als bindend met de klant uijn overeengekomen. Deze offertes zijn uitsluitend te bezien als uitnodigingen tot het plaatsen van bestellingen door de klant en geen bindende offertes van Reflex.
 2. De klant is gedurende 14 kalenderdagen aan zijn bestelling gebonden die uitsluitend te bezien is als offerte tot het aangaan van een overeenkomst – bij digitale bestelling 5 werkdagen – na ontvangst van de bestelling bij Reflex. De klant kan deze bestelling gedurende die termijnen niet intrekken.
 3. prijsopgaves van Reflex zijn uitsluitend bindend wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn omschreven.
 4. Een overeenkomst komt – ook in het lopende zakelijke verkeer – pas tot stand wanneer Reflex de bestelling van de klant schriftelijk (kan ook per fax of e-mail) nadrukkelijk bevestigt door middel van een opdrachtbevestiging. Reflex behoudt zich het recht voor om zich binnen 14 dagen na de bevestiging van de order zonder schadevergoeding uit de overeenkomst terug te trekken, indien er nog openstaande betalingsachterstanden zijn bij de klant of indien een door Reflex uit te voeren kredietcontrole van de klant negatief blijkt te zijn. Onze opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de klant binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan ons schriftelijk nadrukkelijk anders wordt bericht. Bij levering of nakoming binnen de in de offerte van de klant genoemde bindende termijn kan onze opdrachtbevestiging worden vervangen door onze levering of nakoming, waarbij de verzending van de levering of nakoming van de prestatie doorslaggevend is, in welk geval klant niet kan protesteren tegen de inhoud van de overeenkomst die overeenkomstig de offerte van de klant wordt uitgevoerd.

3. Eigenschappen van de producten

 1. Informatie en toelichtingen die door Reflex met betrekking tot haar producten worden verstrekt, vormen geen overeenkomsten of garanties met betrekking tot de producten. De hierbij aangegeven waarden dienen te worden beschouwd als gemiddelde waarden.
 2. Met de klant afgesproken productspecificaties leggen de overeengekomen eigenschappen definitief vast. Overige eigenschappen van het product, zoals geschiktheid voor het door de klant gemelde gebruiksdoel of gebruikelijke eigenschappen van soortgelijke producten zijn, niet verschuldigd.
 3. Alle informatie die Reflex verstrekt over haar producten, in het bijzonder in de aanbiedingen en folders en op het internet en de daarin zichtbare afbeeldingen, tekeningen, maat-, eigenschappen- of prestatiekenmerken en dergelijke, in het bijzonder technische gegevens of informatie over inhoudsstoffen, dienen als gemiddelde waarden te worden beschouwd en zijn puur indicatief. Ook producten waarvan de gegevens niet van toleranties zijn voorzien, zoals in internetpresentatie of catalogussen en/of brochures, zijn onderhevig aan in de handel en/of de branche gebruikelijke productie gerelateerde afwijkingen en wijzigingen, met name door gebruikte materialen.
 4. Voor zover wij gebruiksinstructies verschaffen, zijn deze met de in de branche gebruikelijke zorgvuldigheid opgesteld, maar ontslaan deze klanten niet van hun verplichting zorgvuldig te controleren of de producten geschikt zijn voor het door hen gewenste gebruiksdoel.
 5. Een objectieve garantie geldt alleen dan, wanneer Reflex een eigenschap en/of resultaatsverbintenis schriftelijk heeft omschreven als wettelijk gegarandeerd.
 6. Een aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid en/of registreerbaarheid en/of verhandelbaarheid van de producten voor het door de klant beoogde gebruiksdoel aanvaardt Reflex, met uitsluiting van de wettelijk voorgeschreven aansprakelijkheid, niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk iets anders is overeengekomen. Dit laat de regeling in artikel 13 onverlet.
 7. De eigenschappen van monsters en/of proefexemplaren worden alleen onderdeel van de overeenkomst wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is. De klant heeft niet het recht monsters te verkopen of door te geven. Als op basis van een monster of proefexemplaren aan de klant wordt geleverd, zijn afwijkingen hiervan bij de geleverde producten binnen de in de branche gebruikelijke omvang toegestaan. Deze vormen geen grond voor klachten en aanspraken jegens Reflex, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, wanneer deze geen duurzame invloed uitoefenen op het gebruikelijke beoogde gebruik van de geleverde producten en de geleverde producten voldoen aan eventueel overeengekomen specificaties.

4. Vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie

 1. Monsters, afbeeldingen, beelden, foto's, tekeningen, gegevens, prijsopgaven en overige documenten over producten die aan de klant bekend zijn gemaakt of verstrekt, die betrekking hebben op Reflex en de aan haar gelieerde ondernemingen en die van economische waarde zijn, vormen vertrouwelijke informatie ("Vertrouwelijke Informatie") waarop Reflex zich alle eigendomsrechten en auteursrechten voorbehoudt. De klant is verplicht die in de voorgaande zin genoemde monsters, afbeeldingen, beelden, foto’s, tekeningen, gegevens, prijsopgaven en overige documentenniet toegankelijk te maken voor derden, tenzij Reflex daarvoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. De klant dient de vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, publicatie, wijziging en vernietiging en deze onmiddellijk aan Reflex terug te geven op elk verzoek, maar niet later dan bij de nakoming van de overeenkomst of, indien geen overeenkomst tot stand is gekomen, bij beëindiging van de contractonderhandelingen / afwijzing van de offerte / uitvaardiging van een weigering met betrekking tot een samenwerking. De verplichting om de vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden, geldt voor een periode van 2 jaar na de beëindiging van de samenwerking met de klant.
 2. De regelingen conform artikel 4 lid 1, zijn van overeenkomstige toepassing op vertrouwelijke informatie van de klant, met inachtneming van het volgende: De vertrouwelijke informatie van de klant kan echter wel toegankelijk worden gemaakt voor derden met wie Reflex samenwerkt bij de uitvoering van de overeenkomst. Monsters of tekeningen van de klant worden alleen op verzoek van de klant geretourneerd. Indien onderhandelingen worden afgebroken / een offerte wordt afgewezen / een samenwerking wordt geweigerd en een overeenkomst niet tot stand komt, is Reflex gerechtigd monsters en tekeningen van de klant te vernietigen drie maanden nadat de overeenkomst niet tot stand is gekomen. Hetzelfde recht en dezelfde termijn gelden wanneer een overeenkomst is nagekomen.

5. Omvang van levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Reflex enkel verplicht de bestelde producten te leveren als verhandelbare en toegelaten goederen.
 2. Het geleverde product is vrij van materiële gebreken wanneer het de in de contractuele specificatie overeengekomen eigenschappen, dan wel bij gebreke daaraan, de op het moment van sluiting van de overeenkomst in de algemene technische gegevensbladen voor het product vermelde eigenschappen vertoont. Overige eigenschappen van het product, met name (i) gebruikelijke toestand die de koper bij zaken van deze aard mag verwachten, (ii) conform de overeenkomst veronderstelde geschiktheid, (iii) geschiktheid voor de gebruikelijke toepassing en (iv) toestand van een monster of proef worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afwijkend overeengekomen, niet door ons verschuldigd.
 3. De in de offerte en/of in onze bevestiging eventueel vermelde gereedschapskosten vormen slechts een deel van de daadwerkelijk voor de gereedschappen gemaakte materiaal- en loonkosten van de productiekosten. Door vergoeding van dit aandeel aan gereedschapskosten verkrijgt de klant geen eigendom of recht op verkrijging van eigendom van onze gereedschappen. Zij blijven eigendom en in het bezit van Reflex. Indien de klant aan Reflex gereedschappen of installaties beschikbaar stelt, gelden in dit kader de regelingen van de met de klant hiervoor afgesloten overeenkomst met betrekking tot de beschikbaarstelling van gereedschappen.
 4. Gebruikersinformatie over producten en een productetiket zijn door Reflex – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dan wel indien dit wettelijk verplicht is – in de Duitse of naar eigen goeddunken de Engelse taal.
 5. De Klant is verplicht Reflex alle voor de levering van de prestaties benodigde gegevens tijdig en volledig beschikbaar te stellen en alle handelingen uit zijn omgeving tijdig en kosteloos te verrichten, zodat Reflex haar prestatie zoals overeengekomen kan leveren.
 6. Reflex behoudt zich het recht voor de specificatie van de producten te wijzigen voor zover wettelijke voorschriften dit noodzakelijk maken. Dit kan echter alleen in die zin gebeuren dat door deze wijziging geen verslechtering optreedt in kwaliteit en bruikbaarheid voor het gebruikelijke doel en de voor een bepaald overeengekomen geschiktheid en niet het complete karakter van de verschuldigde prestatie wijzigt. Als dit niet mogelijk is, dient de overeenkomst overeenkomstig te worden aangepast. Als dit niet mogelijk is of redelijkerwijs niet van een partij kan worden verwacht, hebben beide partijen het recht het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden.
 7. Reflex heeft het recht 5% van de overeengekomen leveringshoeveelheid meer of minder te leveren.
 8. Reflex heft het recht producten met in de handel gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit, afmeting, gewicht, kleur en uitrusting te leveren. Dergelijke producten gelden als conform de overeenkomst.
 9. Reflex is uitsluitend verplicht uit eigen productenvoorraad te leveren (voorraadsschuld).
 10. Bij raamovereenkomsten of door de klant veroorzaakte afnamevertragingen heeft Reflex het recht het materiaal voor de complete opdracht in te kopen en het complete bestelvolume van overeengekomen leveringsvoorwerpen direct te produceren respectievelijk het complete bestelvolume in te dekken. Met eventuele wijzigingswensen van de klant kan na verstrekking van de bestelling geen rekening meer worden gehouden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 11. Indien er een raamovereenkomst is gesloten, moet de complete leveringshoeveelheid uiterlijk binnen 10 maanden na sluiting van de overeenkomst volledig worden afgenomen en moeten de afzonderlijke bestellingen van de klant, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk 6 weken voor de gewenste leverdatum bij Reflex worden ontvangen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een kortere afroep- of leveringstermijn is overeengekomen. Indien er geen andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke afspraken zijn gemaakt, is de klant verplicht binnen een jaar na ontvangst van de opdrachtbevestiging de gekochte productenvolledig af te nemen. Wanneer de afroep niet tijdig plaatsvindt, heeft Reflex het recht de afroepen en de indeling ervan aan te manen en een termijn voor afroep en indeling te stellen van 14 kalenderdagen, waarin een afname binnen 4 weken na ontvangst van de aanmaning moet worden vermeld. Bij vruchteloos verstrijken van de termijn heeft Reflex het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en/of te ontbinden of schadevergoeding te verlangen in plaats van nakoming.

6. Leveringsdata en termijnen / vertraging

 1. Bindende – fatale – leveringstijdstippen en -termijnen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Leveringstermijnen die niet schriftelijk uitdrukkelijk als bindend zijn aangemerkt, worden geacht niet bindend te zijn. Leveringen voor het verstrijken van de leveringstermijn zijn toegestaan.
 2. Leveringstermijnen beginnen met de ontvangst van de opdrachtbevestiging bij de klant, bij gebrek daaraan 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling door de klant bij Reflex en aanvaarding ervan, maar niet voordat aan alle door de klant te vervullen voorwaarden is voldaan, in het bijzonder overeengekomen aanbetalingen of zekerheden en noodzakelijke medewerkingsprestaties volledig zijn geleverd.
 3. Reflex heeft te allen tijde het recht tot deelleveringen binnen de levertermijn uit te voeren. wanneer voor de klant hierdoor geen aanzienlijk meerwerk of meerkosten ontstaan, tenzij Reflex zich nadrukkelijk schriftelijk bereid verklaart deze kosten te vergoeden. Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering in de zin van de AV en wordt bij afzonderlijke factuur in rekening gebracht. Meerwerk geldt als aanzienlijk wanneer het meer is dan 5% van de nettovergoeding.
 4. Als Reflex levering vertraging oploopt, moet de Klant eerst een redelijke termijn voor nakoming stellen van ten minste 14 kalenderdagen. Als deze vruchteloos verstrijkt, bestaan er uitsluitend aanspraken op schadevergoeding conform de regeling in artikel 12.
 5. Reflex is niet in verzuim zolang de klant in verzuim is met de nakoming van verplichtingen tegenover Reflex.
 6. Wanneer de klant de levering met vertraging in opdracht geeft op afroept, heeft Reflex het recht de levering met dezelfde periode van de vertraging van de klant plus een planningstermijn van 4 werkdagen te uit te stellen.

7. Overmacht / aanlevering door onze leveranciers

 1. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, vindt de levering af Reflex-fabriek of af Reflex-magazijn.
 2. Als de verzending wordt vertraagd doordat Reflex als gevolg van de volledige of gedeeltelijke betalingsverzuimen van de klant gebruikmaakt van haar retentierecht, of door een andere de klant te wijten reden, gaat het risico uiterlijk op de datum van verzending van de mededeling aan de klant dat de levering klaar is voor verzending, over op de klant.
 3. De keuze voor de transportwijze en het transportmiddel ligt bij overeengekomen verzending, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, bij Reflex. Reflex zal zich echter inspannen om voor wat betreft de verzendwijze rekening te houden met wensen van de klant, zonder dat de klant hier rechten aan kan ontlenen. Meerkosten die hierdoor ontstaan, ook als voor de levering kosteloos transport overeengekomen is, zoals de transport- en verzekeringskosten, zijn voor rekening van de klant.
 4. Als de verscheping naar de tussen de klant en Reflex overeengekomen haven van bestemming vanwege aan Reflex niet te verwijten redenen niet mogelijk is, heeft Reflex na voorafgaande kennisgeving het recht redelijkerwijs naar een andere haven op een afstand van niet meer dan 300 kilometer, of over land, te leveren. Het bovenstaande recht op wijziging van de prestatie en de plicht tot dragen van de kosten geldt niet indien wij geen leveringsgarantie hebben aanvaard of wanneer er is overeengekomen dat de plaats van nakoming zich bij de klant bevindt.
 5. Indien door de klant beschikbaar te stellen transportmiddelen niet tijdig beschikbaar zijn, is Reflex in geval van een uitvoerbare verzend- of afroeporder gerechtigd de levering door middel van eigen of gehuurde transportmiddelen te verrichten. In dit geval ligt het risico en de kosten op de producten tijdens het transport bij de klant.
 6. Bij het lossen en ophalen van de producten dient de klant het personeel van Reflex behulpzaam te zijn wanner dit noodzakelijk is en technisch en logistiek van de klant mag worden verwacht.
 7. Indien de producten moeten worden afgenomen, is deze afname doorslaggevend voor de overgang van het risico. Deze afname dient op het overeengekomen afnametijdstip, eventueel na de melding over de gereedheid voor afname van Reflex onmiddellijk plaats te vinden. De klant mag de afname in geval van een niet wezenlijk gebrek, dat wil zeggen een gebrek dat geen effect heeft op het functioneren van het goed of de dienst, niet weigeren.
 8. Als de afname of verzending van de producten wordt vertraagd om een voor risico van de koper komende reden, heeft Reflex het recht na het stellen en verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen, naar Reflex goeddunken betaling van een directe vergoeding te verlangen. De wettelijke voorschriften inzake herroeping en schadevergoeding blijven onverlet. De termijn dient schriftelijk te worden gesteld. In geval van de hiervoor genoemde schadevergoeding bedraagt de te betalen schadevergoeding 15% van de nettoprijs bij koopovereenkomsten of 10% van de overeengekomen nettovergoeding bij dienstverleningsovereenkomsten.
 9. Indien bij de bestelling geen ophaaltijdstip wordt vermeld dat Reflex heeft bevestigd of had moeten bevestigen om het bindend te maken of de afname niet op het overeengekomen ophaaltijdstip plaatsvindt, verzenden we naar eigen goeddunken de contractuele producten met een door Reflex ingeschakelde vrachtvervoerder of slaat Reflex de contractuele producten op voor rekening van de klant. De verpakkings-, transport- en verzendingskosten (indien er een transportverzekering werd overeengekomen) die ontstaan, brengt Reflex bij verzending extra in rekening bij de klant. Daarnaast heeft Reflex het recht om na het verstrijken van een redelijke termijn anderszins te beschikken over de contractuele producten en de klant binnen een redelijke termijn opnieuw te beleveren. Bij opslag dient de klant een opslagtoeslag te betalen ter hoogte van 0,5% van de nettovergoeding per week voor de opgeslagen producten. De opgeslagen goederen worden alleen op specifiek verzoek daartoe en op kosten van de klant verzekerd.

8. Overmacht / aanlevering door onze leveranciers

 1. Wanneer Reflex, om niet aan haar verwijtbare redenen, leveringen van zaken of diensten niet, niet correct of niet tijdig ontvangt van haar onderleveranciers voor de uitvoering van de aan haar verschuldigde contractuele levering, ondanks een behoorlijke en voldoende dekking voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de klant, in overeenstemming met de hoeveelheid en kwaliteit uit de leveringsovereenkomst met de klant, d.w.z. zodanig dat Reflex de overeenkomst met de klant kan nakomen wat betreft het soort zaken, de hoeveelheid zaken en de levertijd en/of de dienstverlening (congruente dekking) bij nakoming van de leveranciersverplichting jegens Reflex, of in geval zich een situatie van overmacht van niet onaanzienlijke duur (d.w.z. met een duur van meer dan een jaar). d.w.z. langer dan 14 kalenderdagen) voordoet, zal Reflex de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. In dit geval heeft Reflex het recht de levering uit te stellen met de duur van de belemmering of het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Als overmacht gelden staking, uitsluiting, ingrepen door de autoriteiten, energie- en grondstoffen schaarste, epidemieën en/of pandemieën, niet verwijtbare transportproblemen, in het bijzondere algemene uitgaansverboden en/of contactverboden, niet verwijtbare bedrijfsbelemmeringen, zoals brand, water- en machineschade, en alle overige belemmeringen die objectief beschouwd Reflex niet kunnen worden verweten. Als er sprake is van vrij verrichten van diensten conform bovenstaande regeling is Reflex niet aansprakelijk voor schadevergoeding en/of vergoeding voor meerwerk of boetes wegens verzuim.
 2. Als een leveringstermijn of een leveringstijdstip bindend overeengekomen is en op basis van gebeurtenissen conform artikel 8 lid 1 de overeengekomen leveringstermijn of het overeengekomen leveringstijdstip wordt overschreden, heeft de klant het recht na vruchteloos verstrijken van een hersteltermijn van 14 kalenderdagen het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst te ontbinden. Verdergaande vorderingen van de klant, met name schadeclaims, zijn in dit geval uitgesloten.
 3. Bovenstaande regeling conform artikel 8 lid 2 geldt overeenkomstig wanneer, om de in artikel 8 lid 1 genoemde redenen, ook zonder contractuele vastlegging van een vast levertijdstip, het objectief gezien niet redelijk is vast te blijven houden aan de overeenkomst.

9. Klachten / garantie wegens materiaalgebreken

 1. Herkenbare of zichtbare materiële en/of wettelijke gebreken dient de klant onmiddellijk, uiterlijk 12 kalenderdagen na afhaling bij levering af fabriek of magazijn, anders na aanlevering, verborgen gebreken en/of wettelijke gebreken onmiddellijk na ontdekking, laatstgenoemde echter uiterlijk binnen de vervaltermijn van de garantie conform artikel 9 lid 8 schriftelijk bij Reflex te reclameren. Een niet tijdige of in vorm incorrecte klacht sluit enige aanspraken van de klant op grond van plichtsverzuim wegens materiële gebreken en/of wettelijke gebreken uit. Dit geldt niet in geval van opzettelijk of grof onvoorzichtig handelen door Reflex.
 2. De klant dient bij de ontvangst een plausibiliteitstoets uit te voeren, dat wil zeggen controleren op productentype, aantal/gewicht en toestand. Bij aanlevering herkenbare en / of zichtbare materiële gebreken, herkenbare en / of zichtbare typische gebreken en/of gebreken in aantal of gewicht dienen bovendien aan het aanleverende transportbedrijf te worden gemeld en de klant dient het bedrijf op te dragen deze gebreken schriftelijk vast te leggen op de leveringspapieren/CMR. Een niet tijdige of in vorm incorrecte opdracht tot vastlegging van de klacht tegenover het aanleverende transportbedrijf sluit iedere aanspraak van de klant op grond van plichtsverzuim wegens materiële gebreken uit. Dit geldt niet in geval van opzettelijk of grof onvoorzichtig handelen door Reflex.
 3. Het is aan de klant om voor aanvang van een van de bovengenoemde werkzaamheden of het overige gebruik van de door Reflex geleverde producten door middel van in omvang en methodiek geschikte controles te toetsen of de geleverde producten geschikt zijn voor het door hem beoogde gebruiksdoel.
 4. Op druk berekende delen heeft Reflex alleen op dichtheid te controleren in haar fabriek wanneer dit nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.
 5. De klant dient Reflex op verzoek de gereclameerde producten ter controle te retourneren zodat Reflex kan toetsen of er daadwerkelijk sprake is van een gebrek.
 6. Overige plichtsverzuimen of tekortkomingen van Reflex dienen voordat er een beroep wordt gedaan op verdere rechten van de klant onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld waarbij een redelijke hersteltermijn dient te worden gesteld. Dit geldt niet in geval van opzettelijk of grof onvoorzichtig handelen door Reflex.
 7. Bij aanvang van de verwerking, bewerking, verbinding of vermenging met andere zaken gelden de geleverde producten als contractconform door de klant goedgekeurd.
 8. Voor aanspraken op grond van plichtsverzuim of wanprestatie wegens gebrekkige nakoming in de vorm van materiële gebreken bedraagt de vervaltermijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, 12 maanden, gerekend vanaf de dag van de overgang van het risico (zie artikel 8 lid 1, 2 en 7). Dit geldt niet voor schadeclaims in verband met opzettelijk of grof onvoorzichtig handelen door Reflex, of voor zover voor het overige wettelijk een verplichte langere verjaringstermijn is vastgelegd.
 9. Indien de klant of een derde de door Reflex geleverde producten op ondeskundige wijze verandert en de gebreken daarop gebaseerd zijn, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Hetzelfde geldt voor zonder voorafgaande toestemming van Reflex uitgevoerde wijzigingen aan het product.
 10. Verdergaande aanspraken van de klant op grond van of in verband met gebreken of schade door gebreken, ongeacht de reden, zijn onderworpen aan de voorwaarden in artikel 12.
 11. Claims wegens gebreken zijn ongegrond bij slechts geringe (dat wil zeggen nauwelijks zichtbare/merkbare) afwijking van de overeengekomen of gebruikelijke geschiktheid of bruikbaarheid.

10. Prijzen / betalingsvoorwaarden / exceptie op grond van onzekerheid

 1. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in EURO exclusief verpakking en eventueel toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde, af fabriek of magazijn.
 2. Voor andere betalingsmethoden dan girale overboeking zijn afzonderlijke, uitdrukkelijke schriftelijke afspraken nodig; dit geldt met name voor de aanvaarding van cheques en wissels.
 3. Reflex heeft het recht deelfacturen in overeenstemming met de voortgang van de opdrachtverwerking op te stellen en/of termijnbetalingen te verlangen in overeenstemming met de voortgang van de verwerking. De klant heeft alleen het recht in termijnen te betalen als Reflex hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 4. De prijs wordt, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wanneer overeengekomen is dat de plaats van nakoming zich bij de schuldenaar bevindt met de beschikbaarstelling van de producten, wanneer overeengekomen is dat de overgang van het risico plaatsvindt met de verzending met overhandiging aan de vrachtvervoerder en wanneer er is overeengekomen dat de plaats van nakoming zich bij de schuldeiser bevindt met aflevering van de producten opeisbaar voor betaling.
 5. Prestaties die geen onderdeel zijn van de overeengekomen leveringsomvang worden tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen op grond van Reflex op dat moment geldende algemene prijslijsten voor dergelijke prestaties uitgevoerd door Reflex.
 6. Reflex heeft het recht de vergoeding eenzijdig in geval van verhoging van kostprijsfactoren zoals onder andere materiaalproductie- en/of materiaal- en/of productinkoopkosten, loon- en secundaire loonkosten, sociale premies en energiekosten en kosten door milieutoeslagen en/of valutaregelingen en/of wijzigingen van douanerechten en/of vrachttarieven en/of publieke heffingen overeenkomstig te verhogen, wanneer deze van directe of indirecte invloed zijn op de goederenproductie- of aanschafkosten, of kosten van Reflex contractueel overeengekomen leveringen en/of diensten en wanneer tussen sluiting van de overeenkomst en levering meer dan 2 maanden liggen. Een verhoging zoals hierboven bedoeld is uitgesloten wanneer de kostenstijging bij afzonderlijke of alle van de voornoemde factoren wordt opgeheven door een kostenbesparing bij andere van de genoemde factoren met betrekking tot de totale kostenlast voor de levering (saldering). Als bovengenoemde kostenfactoren worden gereduceerd zonder dat de kostenreductie wordt gecompenseerd door de stijging van andere van de voornoemde kostenfactoren, dient de kostenreductie in het kader van een prijsverlaging te worden doorberekend aan de klant. Wanneer de nieuwe prijs door Reflex voornoemde recht tot prijsaanpassing 20% of meer boven de oorspronkelijke prijs ligt, heeft de klant het recht de nog niet volledig nagekomen overeenkomst voor het nog niet nagekomen deel te ontbinden. Hij kan echter uitsluitend direct na mededeling van de verhoogde prijs schriftelijk een beroep doen op dit recht.
 7. Overeengekomen betalingstermijnen beginnen tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen op de dag na levering.
 8. Bij overeengekomen overboeking geldt als dag van betaling de datum waarop het geld bij Reflex wordt ontvangen of de creditering op de bankrekening van Reflex.
 9. Een betalingsverzuim van de klant leidt tot de directe opeisbaarheid van alle vorderingen op grond van de zakelijke betrekking met de klant. Ongeacht de afspraken inzake betalingsuitstel, betaling in wissels en betalingen in termijnen zijn in dit geval alle verplichtingen van de klant tegenover Reflex per ommegaande opeisbaar voor betaling. Alle rechten op terugbetaling en/of bonussen van de klant tegenover Reflex komen automatisch te vervallen wanneer de klant tegenover Reflex in betalingsverzuim is.
 10. Indien betalingstermijnen niet worden nageleefd door Klant of er omstandigheden bekend of duidelijk worden op grond waarvan op basis van een plichtgetrouwe zakelijke beoordeling gegronde twijfels ontstaan over de kredietwaardigheid van de Klant, waaronder zelfs feiten waar Reflex ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds op de hoogte was of had moeten zijn of waarvan al bij sluiten van de overeenkomst sprake was, maar Reflex niet bekend was of bekend moesten zijn, heeft Reflex behoudens verdergaande wettelijke rechten in deze gevallen het recht, de uitvoering van lopende overeenkomsten op te schorten en vooruitbetaling of het stellen van een bankgarantie/verzekeringswaarborg van een door Reflex aanvaarde instelling te verlangen voor nog niet uitgevoerde leveringen en na het vruchteloos verstrijken van een redelijke termijn voor het stellen van dergelijke zekerheden - onverminderd verdere wettelijke rechten - de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. De klant is verplicht alle schade te vergoeden die door de niet-nakoming van de overeenkomst ontstaat. Er bestaat alleen een retentie- of verrekeningsrecht van de klant met betrekking tot tegenvorderingen die niet worden betwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Dit geldt ook wanneer de voor verrekening in aanmerking komende tegenvordering wederkerig (dus in wederzijdse verhouding van twee prestaties in de met ons gesloten overeenkomst) is met Reflex vordering en de schending van Reflex een hoofdverplichting betreft. De klant kan een retentierecht slechts uitoefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
 11. Inkomende betalingen worden in eerste instantie gebruikt om de kosten af te lossen, daarna de rente en ten slotte de hoofdvorderingen op volgorde van anciënniteit. Een andere bepaling van de klant bij de betaling is nietig en zonder gevolg.
 12. Betalingen van de klant dienen vrij van porto en onkosten te worden voldaan.

11. Eigendomsvoorbehoud / accreditief / beslagen

 1. Reflex behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle door Reflex geleverde producten (hierna “producten onder eigendomsvoorbehoud genoemd”) inzake totdat volledige betaling van de prijs door de klant heeft plaatsgevonden.
 2. De klant dient de producten onder eigendomsvoorbehoud met zorg te behandelen en deze voldoende te verzekeren, met name tegen brand en diefstal. Aanspraken tegen de verzekering op grond van een schadegeval dat de producten onder eigendomsvoorbehoud betreft, worden reeds bij dezen ter hoogte van de waarde van de producten onder eigendomsvoorbehoud aan Reflex gecedeerd. De klant is verplicht de verzekeraar op de hoogte te stellen van de overdracht van rechten aan Reflex.
 3. De klant heeft het recht de geleverde producten onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in het gewone zakelijke verkeer. Andere beschikkingen, met name verpandingen of toekenning van tot zekerheid gesteld eigendom zijn niet toegestaan. Wanneer de producten onder eigendomsvoorbehoud bij doorverkoop niet direct zijn betaald door de derde verkrijger, is de klant verplicht deze onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen. Het recht op doorverkoop van de producten onder eigendomsvoorbehoud komt zonder meer te vervallen wanneer de klant zijn betaling staakt, of tegenover ons in betalingsverzuim geraakt.
 4. De klant cedeert reeds bij dezen alle vorderingen inclusief zekerheden en accessoire rechten aan Reflex die voor hem op grond van of in verband met de doorverkoop van de producten onder eigendomsvoorbehoud ontstaan tegenover de eindafnemer of derden. De klant is verplicht de derde verkrijger van de overdracht van de rechten op de hoogte te brengen. Hij mag geen overeenkomst met zijn afnemers sluiten die rechten van Reflex op enige wijze uitsluiten of beïnvloeden, of de overdracht met vooruitwerkende kracht van de vordering tenietdoen. In geval van de verkoop van producten onder eigendomsvoorbehoud met andere voorwerpen geldt de vordering tegen de derde afnemer ter hoogte van de tussen Reflex en de klant overeengekomen leveringsprijs als gecedeerd.
 5. Wanneer de klant vorderingen uit de doorverkoop van producten onder eigendomsvoorbehoud opneemt in een met zijn afnemers bestaande rekening-courantovereenkomst, draagt hij een in zijn voordeel erkend eindsaldo reeds bij dezen aan Reflex over ter hoogte van het bedrag dat overeenkomt met het totaalbedrag van de in de rekening-courantovereenkomst ingestelde vordering op grond van de doorverkoop van Reflex producten onder eigendomsvoorbehoud.
 6. De klant blijft bevoegd tot deelneming aan de aan Reflex gecedeerde vordering tot onze herroeping, waartoe wij te allen tijde bevoegd zijn. In geval van herroeping zal Reflex de derde-verkrijger schriftelijk in kennis stellen van de overdracht van de vordering en de prestatie aan Reflex. Op Reflex verzoek is hij verplicht onmiddellijk de voor invordering van gecedeerde vorderingen benodigde informatie en documenten volledig aan Reflex te overhandigen en, voor zover Reflex dit niet zelf doen, zijn afnemers onmiddellijk te informeren over de overdracht aan Reflex.
 7. Wanneer de klant verwijtbaar handelt op een wijze die in strijd is met de overeenkomst, met name bij betalingsverzuim of een inbreuk op de bepalingen van artikel 10, heeft Reflex na ontbinding van de overeenkomst het recht alle producten onder eigendomsvoorbehoud terug te nemen. De klant is in dit geval zonder meer verplicht deze producten te retourneren. Ter vaststelling van de voorraad van de door ons geleverde producten mogen Reflex te allen tijde tijdens de normale kantooruren de zakelijke vertrekken van de klant betreden. De klant dient Reflex onmiddellijk schriftelijk te informeren over alle ingrepen van derden op producten onder eigendomsvoorbehoud of aan Reflex gecedeerde vorderingen.
 8. Wanneer de waarde van de voor Reflex conform bovenstaande bepalingen bestaande zekerheden in totaal met meer dan 10% wordt overschreden, zijn Reflex op verzoek van de klant in deze hoogte verplicht tot zekerheden van Reflex keuze.
 9. Bewerking en verwerking van producten onder eigendomsvoorbehoud vinden plaats voor Reflex als fabrikant, zonder dat Reflex in dit kader enige verplichting aanvaardt. Indien de producten onder eigendomsvoorbehoud worden verwerkt of onafscheidelijk worden verbonden met andere niet toebehorende voorwerpen van Reflex, verkrijgt Reflex het mede-eigendom over de nieuwe zaak in de verhouding van het netto factuurbedrag van Reflex producten tot de netto factuurbedragen van de andere verwerkte of verbonden voorwerpen. Wanneer Reflex producten met andere roerende zaken worden verbonden tot een eenheid die als hoofdgoed dient te worden beschouwd, cedeert de klant reeds bij dezen in dezelfde verhouding het mede-eigendom hierover aan Reflex. De klant beheert en houdt het eigendom of mede-eigendom kosteloos voor Reflex. De mede-eigendomsrechten die conform deze regeling ontstaan, gelden als producten onder eigendomsvoorbehoud. Op Reflex verzoek is de klant te allen tijde verplicht Reflex de voor de gebruikmaking van het eigendoms- of mede-eigendomsrechten vereiste inlichtingen te verstrekken.
 10. - Wanneer bij leveringen naar het buitenland in de invoerende staat voor de geldigheid van bovenstaand eigendomsvoorbehoud of de daar beschreven overige rechten van Reflex bepaalde maatregelen en/of verklaringen door de klant vereist zijn, dient de klant Reflex hierop schriftelijk te wijzen en dergelijke maatregelen en/of verklaringen onmiddellijk en voor zijn rekening te nemen respectievelijk af te geven. Reflex zijn hieraan de vereiste medewerking verlenen. Indien het recht van de invoerende staat geen eigendomsvoorbehoud toestaat, maar Reflex wel toestaat andere rechten op het voorwerp van levering voor te behouden, kunnen we al deze rechten redelijkerwijs uitoefenen. Indien een gelijkwaardige waarborging van Reflex aanspraken tegenover de klant hiermee niet worden bereikt, is de klant verplicht Reflex onmiddellijk en voor zijn rekening andere in de handel gebruikelijke zekerheden te stellen voor de geleverde producten naar Reflex redelijke goeddunken. Artikel 12 lid 13 blijft onverminderd van kracht.
 11. Bij beslagen of andere ingrepen van derden dient de klant Reflex onmiddellijk schriftelijk te informeren, zodat Reflex een vordering kan indienen en maatregelen kan nemen ter behartiging van haar belangen. Wanneer de derde niet in staat is Reflex de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een maatregel ter behartiging van haar belangen te vergoeden, is de klant aansprakelijk tegenover Reflex voor de kosten die zijn ontstaan.
 12. Als alternatief voor het bepaalde in de leden 1 tot en met 12, heeft Reflex het recht om, naar eigen goeddunken met uitsluiting van zijn rechten conform bovenstaand eigendomsvoorbehoud het recht, vóór uitvoering van de levering van de klant de overhandiging van een onherroepelijk betalingsaccreditief van een door Reflex geaccepteerde te verlangen, waarin deze zich verplicht bij overlegging van de pakbon betaling aan ons te voldoen.

12. Uitsluiting / beperking van aansprakelijkheid

 1. Reflex is behoudens onderstaande uitzonderingen niet aansprakelijk, met name niet voor vorderingen van de klant tot schadevergoeding of onkostenvergoeding, ongeacht de rechtsgrond, bij toerekenbare tekortkoming of schending van op Reflex rustende verplichtingen.
 2. Bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluiting conform artikel 12 lid 1 geldt niet:
 • a) voor eigen opzettelijk of grof onvoorzichtig plichtsverzuim en opzettelijk of grof onvoorzichtig plichtsverzuim door leidinggevende ondergeschikten;
 • b) bij een aansprakelijkheid conform de Nederlandse productaansprakelijkheidswet.
 • Aanspraken van de klant op schadevergoeding uit hoofde van deze overeenkomst kunnen alleen binnen een vervaltermijn van een jaar na aanvang van het ontstaan van de vordering geldend worden gemaakt. Dit geldt niet wanneer Reflex opzettelijk of grof onvoorzichtig heeft gehandeld of wanneer er wettelijk verplicht een langere verjaringstermijn geldt.
 • De bovengenoemde regelingen worden niet verbonden met een omkering van de bewijslast.
 • Reflex is bij gebleken toerekenbare niet-nakoming of onrechtmatige daad uitsluitend gehouden tot betaling van een schadevergoeding die maximaal bedraagt de factuurwaarde van de geleverde producten en / of diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. Reflex is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade indien klant op het moment, waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Reflex.
 • Reflex is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, onvoorziene uitgaven gemiste besparingen, stilligschade, gevolgschade, enige andere vorm van vermogensschade, de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder ook begrepen eindafnemers en ook personeelsleden van klant, letselschade, zaakschade.
 • Klant is verplicht Reflex te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder ook mede begrepen de aanspraken van eindafnemers en personeelsleden van klant, voor wat betreft iedere schade ontstaan door of als gevolg van de geleverde producten, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove onvoorzichtigheid van Reflex of van Reflex’ leidinggevende ondergeschikten.
 • 13. Eigendomsrechten / licentie

  1. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen is Reflex enkel verplicht de prestaties in Nederland vrij van industriële- en intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van derden te leveren.
  2. Wanneer de klant als gevolg van het gebruik van de door Reflex geleverde producten door derden aansprakelijk wordt gesteld voor schendingen van eigendomsrechten, is de klant verplicht Reflex hier onmiddellijk schriftelijk over te informeren en Reflex de gelegenheid te geven, deel te nemen aan een eventueel rechtsgeschil. De klant dient Reflex in ieder opzicht te ondersteunen bij de uitvoering van een dergelijke rechtszaak. De klant dient af te zien van handelingen die Reflex’ rechtspositie zouden kunnen beïnvloeden.
  3. In geval van schending van artikel 14, lid 1, zal Reflex naar eigen keuze eerst proberen om op haar kosten ofwel een gebruiksrecht voor de betreffende leveringen te verkrijgen, ofwel het leveringsvoorwerp zo te wijzigen dat het eigendomsrecht niet wordt geschonden, ofwel het te vervangen, met inachtneming van de contractueel overeengekomen eigenschappen. Indien Reflex hiertoe niet in staat is, of indien Reflex weigert dit te doen, komt de klant zijn wettelijke rechten toe.
  4. De klant kan alleen rechten tegenover Reflex doen gelden in geval van een inbreuk op eigendomsrechten door onze leveringsvoorwerpen, als hij Reflex op de hoogte stelt van de aanspraken die derden op grond van artikel 14 lid 2 doen gelden, geen inbreuk erkent en Reflex zich alle verdedigingsmaatregelen en schikkingsonderhandelingen voorbehoudt. Indien de klant het gebruik van de producten staakt om de schade te beperken of om andere belangrijke redenen, is hij verplicht de derde erop te wijzen dat de staking van het gebruik geen erkenning van een inbreuk op eigendomsrechten inhoudt.
  5. Aanspraken van de klant zijn uitgesloten wanneer hij verantwoordelijk is voor de schending van eigendomsrechten. Aanspraken van de klant zijn tevens uitgesloten wanneer de schending van eigendomsrechten wordt veroorzaakt door speciale richtlijnen van de klant, door een door Reflex niet te verwachten gebruik, of doordat de producten door de klant zijn gewijzigd of worden ingezet in combinatie met niet door Reflex geleverde producten op een wijze die niet voldoet aan het beoogde gebruik, voor zover de schending van eigendomsrechten hierop gebaseerd is.
  6. Alle auteurs-, octrooi- of andere industriële eigendomsrechten blijven bij Reflex, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  7. Voor zover bij Reflex in het kader van de uitvoering van de overeenkomst uitvindingen ontstaan die in aanmerking komen voor industriële of intellectuele eigendomsrechten zal Reflex de klant hierover een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht toekennen tegen economisch voordelige voorwaarden. Het recht van de klant tot verkrijging van alle rechten op uitvindingen voor het geval dat de realisatie van de uitvinding een contractuele hoofdverplichting van Reflex is, blijft onverminderd van kracht.
  8. Voor zover producten moeten worden geleverd naar tekeningen, modellen, monsters, gereedschappen, calculaties of afbeeldingen van de klant, garandeert de klant Reflex dat door de productie en levering van de producten geen eigendomsrechten van derden worden geschonden. De Klant vrijwaart Reflex onmiddellijk tegen aanspraken van dergelijke rechthebbende derden bij een schending van de voornoemde verplichting en alle directe en indirecte schade die voor Reflex daardoor ontstaat. De vrijwaring omvat ook de vergoeding van de redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Reflex in het kader van de aansprakelijkheidsstelling maakt.
  9. Indien Reflex door een derde onder referte aan een hem toekomend eigendomsrecht de productie of levering wordt verboden van producten die conform tekeningen, modellen, monsters, calculaties, afbeeldingen of gereedschappen van de klant worden geproduceerd, heeft Reflex – zonder verplichting tot toetsing van de toedracht en/of rechtssituatie – het recht de productie en levering te staken en vergoeding van de gemaakte kosten en gederfde winst te verlangen van de klant, zonder enige vorm van schadeplichtigheid jegens de klant, zolang de klant Reflex niet aantoont dat de aanspraak van de derde objectief ongegrond is.

  14. Goedkeuring van producten / invoer- en uitvoerregelingen

  1. De producten zijn tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen met de klant bestemd om voor het eerst in het verkeer te worden gebracht binnen Nederland of bij levering buiten Nederland naar het door de klant met ons overeengekomen land van eerste levering. Bij de verzending van de producten uit het land van eerste levering naar andere landen dient de klant zelf te controleren of aan de lokale vereisten wordt voldaan van het bestemmingsland, dat Reflex op het moment van beschikbaarstelling van de levering niet bekend is (bijvoorbeeld vergunningen voor drinkwater, compressors enz.). Voor nakoming van de leveringsplicht kan de vrijgave of toekenning van uitvoer- of transportvergunningen of andere door wetgeving inzake buitenlandse handel en betalingen voorgeschreven documenten door de bevoegde instantie vereist zijn.
  2. Wanneer Reflex door de duur van de noodzakelijke en correcte uitvoering van een douanerechtelijke of door wetgeving inzake buitenlandse handel en betalingen voorgeschreven aanvraag-, vergunnings- of controleprocedure zonder Reflex schuld niet tijdig kunnen leveren, wordt de levertijd redelijkerwijs verlengd met de duur van de door deze procedure veroorzaakte vertraging. Voor de genoemde procedures bij de autoriteiten kan Reflex geen vaste duur aangeven. Reflex zal de besteller over dergelijke procedures, omstandigheden en maatregelen in afzonderlijke gevallen onmiddellijk informeren. Schadeclaims van de besteller voor vertragingen die Reflex niet kunnen worden verweten in dit kader tegenover Reflex zijn uitgesloten.
  3. De klant is verplicht direct na sluiting van de overeenkomst tijdige, volledige en schriftelijke informatie te verstrekken over het eerste gebruik van de te producten. Een eventuele leveringstermijn of nakomingstermijn begint niet eerder te lopen. Hiertoe behoren met name het opstellen en eventueel aan Reflex toezenden van eventueel noodzakelijke eindgebruikerscertificaten (zogenaamde EUC's), om de eindgebruiker en het gebruiksdoel van de producten te controleren en tegenover de bevoegde overheidsinstantie voor douane- en uitvoercontrole te bewijzen. Indien uit bovengenoemde documenten potentiële overtredingen van exportverboden of embargoregelingen blijken, heeft Reflex het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hetzelfde geldt indien Reflex of haar leveranciers buiten hun schuld geen of niet tijdig uitvoer- of overdrachtsvergunningen of andere noodzakelijke goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten krijgen of intrekken.
  4. De klant zal voldoen aan alle officiële eisen die Reflex heeft meegedeeld met betrekking tot de export van het product. De klant moet zijn klanten ook dienovereenkomstig verplichten.

  15. Slotbepalingen

  1. De plaats van uitvoering voor alle contractuele verplichtingen is de statutaire zetel van Reflex.
  2. Uitsluitend bevoegde rechter voor alle geschillen is de rechtbank van de plaats van statutaire vestiging van onze vennootschap. Reflex heeft echter ook het recht de klant in rechte te betrekken voor de rechtbank van de plaats van zijn vestiging.
  3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
  4. Een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure – omvattende faillissement, surseance van betaling en het regime van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen - van de klant of een staking van betalingen door de klant ondanks betalingsherinnering door Reflex die niet gestoeld is op retentierechten of andere rechten geven Reflex het recht, voor het geval dat de klant tegenover Reflex op dit moment in verzuim is, te allen tijde de overeenkomst te ontbinden, voor zover de klant op dit moment een contractuele plicht schendt of om de nakoming van de overeenkomst afhankelijk te maken van de voorafgaande nakoming van de betalingsverplichting. Bij langdurige schuld(duur)overeenkomsten heeft Reflex in plaats van ontbinding het recht op onmiddellijke opzegging. Wanneer het gekochte product of dienst van Reflex t al is geleverd, wordt de tegenprestatie in de bovengenoemde gevallen direct opeisbaar. Reflex heeft ook het recht het gekochte product in de bovengenoemde gevallen terug te vorderen en te houden tot de koopprijs in zijn geheel is voldaan.
  5. Alle afspraken, nevenafspraken, toezeggingen en contractuele wijzigingen dienen schriftelijk nadrukkelijk te worden vastgelegd. Dit geldt ook voor het afschaffen van het vereiste tot schriftelijkheid zelf.
  6. Wanneer een huidige of toekomstige bepaling van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig/nietig of onuitvoerbaar is of wordt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet. Hetzelfde geldt wanneer na sluiting van de overeenkomst blijkt dat er sprake is van een hiaat in de regelingen dat aanvulling behoeft.
  7. De partijen zullen de ongeldige/nietige/onuitvoerbare bepaling of aanvulling behoevende hiaat vervangen door een geldige bepaling die in wettelijke en economische inhoud overeenkomt met de ongeldige/nietige/onuitvoerbare bepaling en het algehele doel van de overeenkomst Ter zake is er nimmer sprake van enige schadeplichtigheid van ons.

  Opmerking:
  Conform de voorschriften van de AVG en de Nederlandse Privacywet wijzen we erop dat de contractuele uitvoering in ons bedrijf wordt gedaan via een IT-installatie en we in dit verband ook de gegevens opslaan die gedurende de zakelijke betrekking met de klant worden verzameld.