Algemene leverings-, betalings- en dienstverleningsvoorwaarden

van de besloten vennootschap REFLEX NEDERLAND B.V.Fennaweg 55, 2991 ZA Barendrecht, Nederland, handelsregister nummer 23091016.

 1. Toepasselijkheid

  1. Al onze aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met onze directie te worden overeengekomen.
  2. Onder 'de afnemer' wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die als koper en/of opdrachtgever met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en daarnaast diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene en/of bijzondere titel.
  3. De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. Door het enkele plaatsen van een opdracht/order en/of de in ontvangstname van de geleverde zaken en/of adviezen en/of door ons verstrekte berekeningen, tekeningen, informatie en/of documentatie en/of door ons uitgevoerde werkzaamheden aanvaardt de afnemer dezevoorwaarden en wordt de afnemer geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem aan ons te verstrekken toekomstige orders en/of opdrachten en/of nader met ons gesloten overeenkomsten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
  5. De in deze voorwaarden opgenomen bepalingen (met uitzondering van die bepalingen welke gezien hun inhoud uitsluitend op koopovereenkomsten en/of overeenkomsten van opdracht en/of aanbiedingen daarvoor betrekking kunnen hebben) zijn ook van toepassing indien wij kosteloos adviezen verstrekken en/of werkzaamheden uitvoeren en/of kosteloos berekeningen, tekeningen en/of andere informatie en/of documentatie ter beschikking stellen aan de afnemer en/of aan de directe of indirecte contractspartners en/of de eindklanten van de afnemer.
 2. Aanbiedingen en totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

  1. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
  2. Alle gegevens in de door ons verstrekte monsters, modellen, prijslijsten, catalogi en brochures en onze specificaties inzake maten, gewichten, hoeveelheden en andere technische gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgeven. Deze zijn voor ons slechts bindend, indien en voor zover dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk is gegarandeerd.
  3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering van goederen en/of diensten. Onze prijscouranten en catalogi houden geen offerte in.
  4. De door ons aangeboden producten zijn uitsluitend leverbaar in de aangegeven uitvoeringen en verpakkingseenheden. Eventuele technische wijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
  5. Een overeenkomst met ons komt pas tot stand, nadat wij onze orderbevestiging voor de betreffende order aan de afnemer hebben verzonden. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer hiertegen binnen drie werkdagen na dagtekening schriftelijk bezwaar maakt. Als wij geen orderbevestiging hebben verzonden, komt een overeenkomst met ons tot stand door daadwerkelijke aflevering en/of terbeschikkingstelling van de goederen door ons aan de afnemer of door het verstrekken van onze adviezen.
  6. Bij afroepopdrachten dient de afnemer de levering ten laatste 10 maanden na het verstrekken van de opdracht af te nemen, tenzij anders overeengekomen met ons. De afnemer moet iedere afroep tijdig doen, maar steeds tenminste 4 weken voor de gewenste afleverdatum.
  7. Wij zijn gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
  8. De afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met ons aan derden over te dragen.
  9. De afnemer is ten opzichte van ons verantwoordelijk voor de juistheid van de door de afnemer en/of door (eind)klanten van de afnemer en/of door derden aan ons verstrekte gegevens, waaronder ook de gegevens inzake functionele geschiktheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze gegevens, welke niet door ons behoeven te worden gecontroleerd.
  10. Ons toegezonden monsters of tekeningen worden uit-sluitend op verzoek geretourneerd. Als een opdracht niet tot stand komt, is het ons toegestaan om monsters en tekeningen drie maanden na verstrekking van het aanbod te vernietigen.
 3. Onze eigendomsrechten en rechten op intellectuele / industriële eigendom

  1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle door ons aan de afnemer of derden -al dan niet tegen betaling- ter beschikking gestelde informatie behorende ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, beschrijvingen, constructie- en fabricagegegevens en de stukken waarin deze informatie is opgenomen zelf, behoren uitsluitend ons of een andere onderneming van de Reflex-Winkelmann-groep toe. Zij gaan nooit op de afnemer of derden over. Zij mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet geheel of ten dele worden gekopieerd, aan derden in handen gegeven, getoond of ter inzage verstrekt, bekendgemaakt of op andere wijze gebruikt. De in dit artikellid genoemde informatie en stukken blijven daarnaast steeds ons eigendom.
  2. ndien ons geen opdracht wordt gegeven voor de uitvoering van een werk, waarvoor wij een aanbieding hebben gedaan, en ook ingeval een opdracht wordt geannuleerd of niet verder wordt uitgevoerd, dienen alle in lid 1 van dit artikel genoemde bescheiden en alle daarvan gemaakte kopieën aan ons te worden afgegeven binnen 14 dagen nadat van het geven van de betreffende opdracht wordt afgezien, resp. de opdracht is geannuleerd of de uitvoering daarvan is gestaakt.
 4. Intellectuele / industriële eigendomsrechten van derden

  1. Indien wij producten leveren of diensten verlenen op basis van tekeningen, modellen, monsters, gereedschappen,berekeningen of afbeeldingen, die door of namens de afnemer aan ons zijn aangeleverd, garandeert de afnemer ons dat door de vervaardiging en levering van de producten en het verlenen van de diensten geen intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden worden geschaad. De verplichting tot het controleren of de aan ons verstrekte gereedschappen, zaken en gegevens, alsmede de hiermee te vervaardigen goederen en de te leveren diensten, op enigerlei wijze binnen- of buitenlandse intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden (kunnen) schaden, is niet onze verantwoordelijkheid, maar uitsluitend de verantwoordelijkheid van de afnemer.
  2. Voor zover ons door een derde, onder verwijzing naar een hem toekomend recht van intellectuele en/of industriële eigendom, de vervaardiging of de levering van voorwerpen of het verrichten van diensten, die op basis van de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie worden verricht, verboden wordt, zijn wij gerechtigd de vervaardiging en levering van deze zaken en diensten te beëindigen en is de afnemer verplicht ons vergoeding van de ontstane kosten en de winstderving te betalen. Wij zijn in een dergelijk geval niet verplicht de feitelijke en/of juridische situatie te onderzoeken. De afnemer heeft in een dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.
  3. De afnemer verplicht zich om ons in de in dit artikel genoemde gevallen te vrijwaren voor door derden geclaimde schadevergoedingen en ons schadeloos te stellen voor alle door ons ter zake geleden en te lijden schade, waaronder advocaat- en proceskosten, en ons op ons verzoek een redelijk voorschotbedrag voor deze kosten te betalen.
 5. Prijzen

  1. Al onze prijsopgaven zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk prijswijziging is voorbehouden, en in alle gevallen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  2. Onze prijzen zijn vermeld in euro's en, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeven, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, exclusief de kosten van montage en inwerkingstelling, exclusief de kosten van gereedschappen en hulpmiddelen voor montage en installatie en de exclusief kosten van verzending en verzekering
  3. Indien na het uitbrengen van de offerte of het sluiten van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen en/of benodigde materialen, lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, accijns, valutakoersen en/of andere prijsbepalende factoren verhogingen ondergaan, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
  4. Kosten van derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst ontstaan, zijn voor rekening van afnemer.
 6. Betaling

  1. Alle betalingen aan ons dienen zonder enige korting, opschorting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
  2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens te leveren of daarmee voort te gaan of met de uitvoering van een order te beginnen of voort te gaan, vooruitbetaling of voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen, ook indien latere betaling dan gebruikelijk of betaling in termijnen is overeengekomen. Weigering van de afnemer om de verlangde vooruitbetaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen geeft ons de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van de gemaakte kosten, winstderving en eventueel door ons geleden of te lijden schade.
  3. Vanaf het moment dat het aan ons verschuldigde opeisbaar is geworden en niet voldaan is, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze rechten op schadevergoeding en rente, de overeenkomst en alle andere met de afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Onze eigendomsrechten blijven volledig gehandhaafd c.q. herleven volledig, zodat wij gerechtigd zijn om de betreffende zaken terug te (doen) halen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.
  4. Al onze bestaande en toekomstige vorderingen op de afnemer zijn in elk geval, ook ingeval van latere betaling dan gebruikelijk, uitstel van betaling of betaling in termijnen is overeengekomen, onmiddellijk, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, opeisbaar met alle verschuldigde rente en kosten, indien de afne-mer enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig heeft betaald, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, onder de wettelijke schuldsanering komt te vallen, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd. Wij zijn in dat geval tevens ontslagen van alsdan nog bestaande (op)leveringsverplichtingen jegens de afnemer.
  5. Voorschriften van enige overheid of andere omstandigheden, welke het gebruik van te leveren of geleverde zaken door de afnemer geheel of ten dele verhinderen of reclames over geleverde zaken brengen geen verandering in de betalingsen/of andere verplichtingen van de afnemer jegens ons.
 7. Rente en kosten

  1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en is de afnemer vanaf de vervaldatum, zonder nadere ingebrekestelling, een rente van 1% per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, dan wel de wettelijke rente voor handelstransacties, indien deze hoger is. Ook vervallen in dat geval alle overeengekomen kortingen en prijsverminderingen.
  2. Indien een factuur door ons ter incasso uit handen wordt gegeven, komen alle daaruit voortvloeiende kosten volledig voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het volledige achterstallige bedrag met een minimum van EUR 250,00. Uit het enkele feit dat wij de invordering uit handen hebben gegeven blijkt de omvang van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
 8. Levertijden en termijnen

  1. Alle door ons genoemde (lever)tijden en termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, maar zijn vrijblijvend en niet-bindend voor ons. Overschrijding van een door ons genoemde (lever)tijd of termijn geeft afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding optreedt ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van ons bedrijf of de leidinggevenden van ons bedrijf.
  2. De levertijd gaat in wanneer -na verzending door ons van de orderbevestiging- de afnemer aan al zijn verplichtingen (waaronder, voor zover overeengekomen, betalingsverplichtingen) jegens ons heeft voldaan en tevens schriftelijke overeenstemming bestaat omtrent alle technische details en nadat alle door ons noodzakelijk geachte gegevens en bescheiden en door de afnemer te verstrekken informatie en/of tekeningen in ons bezit zijn.
 9. Overmacht

  1. Indien een order door ons niet, niet tijdig of niet geheel kan worden uitgevoerd door overmacht, dan wel door andere omstandigheden -van welke aard ook- die ons bij het bevestigen van de order niet bekend waren of konden zijn, hebben wij het recht om de nakoming van deze order op te schorten. Als de overmachtssituatie langer dan 6 maanden heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
  2. Indien de order door ons gedeeltelijk is uitgevoerd en vervolgens voor het niet uitgevoerde deel door ons wordt geannuleerd of opgeschort, dient de overeengekomen prijs naar rato van het uitgevoerde deel van de order te worden betaald.
  3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, buiten onze controle of zeggenschap vallende, waardoor de levering c.q. de uitvoering tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, zoals, maar niet beperkt tot, storingen en stagnaties binnen ons bedrijf of bij onze leveranciers en bij de aflevering en uitvoering, transportproblemen, stakings- boycot- of soortgelijke acties, overheidsmaatregelen, die op onze prestatie van invloed zijn, rechterlijke verboden en beslagen daaronder begrepen, niet-, niet-behoorlijke of nie-ttijdige levering door personen of bedrijven, waarvan wij onze zaken of diensten betrekken, storingen van nutsvoorzieningen, storingen in al dan niet elektronische communicatie, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische dreiging of aanslagen, oproer, brand, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen en ziekte van ons personeel of van door ons voor de uitvoering van de order ingeschakelde of in te schakelen derden.
 10. Risico, transport en levering

  1. Voor zover niet anders vermeld in onze opdrachtbevestiging, geldt steeds levering af fabriek als overeengekomen.
  2. Indien wordt overeengekomen dat wij het transport (laten) verzorgen worden de verzending en/of de verpakking en/of het transport door ons naar beste weten en kunnen verzorgd, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Dit geldt zowel indien wij zelf transporteren als indien wij anderen het transport laten uitvoeren.
  3. Indien wij dit met de afnemer zijn overeengekomen, zullen wij de goederen en/of het transport daarvan op kosten van de afnemer verzekeren. De afnemer is verantwoordelijk voor het afwikkelen van transportschades.
  4. Wij zijn gerechtigd om de zaken te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het in deze voorwaarden bepaalde inzake 'betaling'.
  5. De afnemer mag onze producten niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uit de EU uitvoeren. De afnemer is er voor verantwoordelijk dat zijn klanten zich ook aan deze bepaling houden.
  6. De afnemer is verplicht de geleverde zaken c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen van de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of de verpakking dient de afnemer op de afleveringsbon en/of de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, en in ieder geval binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk aan ons mede te delen.
  7. Door ons verstrekte adviezen worden geacht te zijn geleverd door de verzending van de adviezen door ons per e-mail, per post of op andere wijze.
 11. Garantie

  1. Wij garanderen -met inachtneming van hetgeen verder in deze voorwaarden is bepaald- uitsluitend jegens de afnemer dat de losse producten, welke wij aan de afnemer hebben verkocht, ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de op dat tijdstip geldende Nederlandse wettelijke voorschriften en algemeen aanvaarde technische standaarden.
   De garantie heeft uitdrukkelijk geen betrekking op al dan niet kosteloos door ons verstrekte adviezen, werkzaamheden, montage of andere diensten en evenmin op enig samenstel van losse componenten en evenmin op enige installatie of de goede werking van een en ander.
   De door ons aan afnemer verstrekte garanties zijn niet overdraagbaar.
  2. De duur van deze garantie is na aflevering van de producten maximaal de volgende termijn: Drie jaar voor producten van het merk Reflex, een jaar voor private label producten en twee jaar voor andere producten.
   Ingeval in een project meerdere door ons geleverde producten worden gemonteerd, gaat de garantietermijn lopen op de datum van eerste (deel)aflevering van het gehele project.
  3. Een beroep op de garantie moet door de afnemer -op straffe van verval van het recht op garantie- in alle gevallen onmiddellijk nadat hij de tekortkoming geconstateerd schriftelijk of per e-mail aan ons worden gedaan.
  4. Eventuele arbeidslonen en reiskosten van ons of door ons ingeschakelde derden, voorrijkosten, materiaalkosten, kosten van demontage, montage, verzending (ook terugzending aan de afnemer) en transport zijn voor rekening van de afnemer. Verzending en transport van producten waarvoor de afnemer een beroep op garantie doet zijn voor risico van de afnemer.
  5. De producten waarvoor de afnemer aanspraak op garantie maakt dienen in zodanige staat te zijn en zich op een zodanige locatie te bevinden, dat een effectieve controle en inspectie door ons van deze producten mogelijk is.
  6. Na acceptatie van een beroep op garantie zullen wij een keuze maken of wij (1) de betreffende producten herstellen of (2) de betreffende producten vervangen of (3) afnemer crediteren voor een evenredig deel van de factuur en zullen wij deze keuze zo spoedig mogelijk aan afnemer laten weten. Tot andere prestaties of schadevergoeding zijn wij niet gehouden.
   Behalve ingeval van herstel worden de producten waarop de garantie is verleend eigendom van ons.
   Als wij in het kader van een beroep op garantie een product vervangen of hersteld hebben, blijft de oorspronkelijke garantietermijn voor het vervangen of herstelde product van kracht. Op onder garantie herstelde of vervangen producten wordt niet opnieuw garantie verleend.
  7. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van
   1. natuurrampen, oorlogen, opstand, molest en terreur of vergelijkbare gebeurtenissen of gebeurtenissen met vergelijkbare effecten;
   2. onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of gebruik strijdig met de gebruiksaanwijzing, montagevoorschriften, onze adviezen en wettelijke voorschriften;
   3. gebruik anders dan het normale gebruik;
   4. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
   5. reiniging of behandeling van producten op andere wijze dan is voorgeschreven of aanbevolen door ons;
   6. montage, wijziging of reparatie door de afnemer of door derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
   7. normale slijtage;
   8. andere niet aan ons toe te rekenen feiten of omstandigheden.
  8. De afnemer kan alleen een beroep doen op garantie nadat de afnemer aan al zijn verplichtingen ten opzichte van ons heeft voldaan en nadat hij alle opeisbare factuurbedragen aan ons heeft betaald.
   De afnemer heeft niet het recht betaling geheel of gedeeltelijk te weigeren op grond dat wij garantieverplichtingen (nog) niet of niet volledig zijn nagekomen.
   Ook als de afnemer binnen de overeengekomen betalingstermijn een beroep op de garantie doet, zal de afnemer zich aan de overeengekomen betalingstermijn houden.
 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons bedrijf of de leidinggevenden van ons bedrijf zijn wij -behalve indien en voor zover een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders bepaalt- niet aansprakelijk voor enige middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door of verband houdende met door ons verrichte werkzaamheden of diensten, door ons verkochte zaken, door ons al dan niet kosteloos gegeven adviezen en door ons al dan niet kosteloos ter beschikking gestelde berekeningen, tekeningen en andere informatie of documentatie.
  2. Ingeval wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering of onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze clausule verplicht ons niet tot het afsluiten en instandhouden van een dergelijke verzekering.
  3. Tot vergoeding van gevolgschade, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, stagnatieschade, bedrijfsschade of welke indirecte schade dan ook zijn wij nimmer gehouden.
  4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van door de afnemer of al dan niet in opdracht van de afnemer door derden uitgevoerde werkzaamheden en/of het resultaat van die werkzaamheden.
  5. De afnemer is gehouden tot betaling van alle kosten, schade en rente, die voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden (waaronder de directe en indirecte contractspartners van afnemer en de (eind)klanten), die ter zake van de uitvoering van onze overeenkomst met de afnemer en/of ter zake van door ons al dan niet kosteloos gegeven adviezen en/of door ons al dan niet kosteloos ter beschikking gestelde berekeningen, tekeningen en andere informatie of documentatie tegen ons worden ingediend. De afnemer zal ons tevens ter zake vrijwaren.
  6. Gelijke uitsluiting resp. beperking van onze aansprakelijkheid en gelijke verplichting van de afnemer tot vergoeding en vrijwaring als in dit artikel omschreven wordt eveneens bedongen ten behoeve van al degenen, die door ons voor de verkoop en/of uitvoering van de werkzaamheden zijn tewerkgesteld, dan wel op andere wijze door ons bij de uitvoering van de order zijn betrokken.
  7. Indien afnemer meent dat sprake is van niet-nakoming door ons, zal afnemer ons steeds in de gelegenheid stellen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
  8. Wij zijn slechts verplicht de kosten van door de afnemer zelf uitgevoerd herstel te vergoeden, indien en voor zover wij schriftelijk aan de afnemer toestemming voor dit herstel hebben gegeven en dit herstel is uitgevoerd conform het door ons schriftelijk goedgekeurde plan.
  9. Als bij herstel of vervanging door ons blijkt, dat dit nodig is als gevolg van een oorzaak waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, dan zijn wij gerechtigd al onze kosten ter zake (inclusief onderzoekskosten) aan de afnemer in rekening te brengen en van de afnemer hiervoor een voorschot te verlangen. Wij zijn gerechtigd al onze werkzaamheden op te schorten totdat dit voorschot aan ons is betaald.
  10. Alle vorderingsrechten van de afnemer vervallen 24 maanden na overgang van het risico van de zaken op de afnemer, resp. 24 maanden na het verrichten van de diensten en/of het verstrekken van de adviezen door ons.
 13. Eigendomsvoorbehoud

  1. Wij blijven eigenaar van alle geleverde en nog te leveren zaken, zolang de afnemer al onze vorderingen voor door de ons aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede al onze vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, niet heeft betaald.
  2. De afnemer is verplicht om de betreffende zaken zorgvuldig, van andere zaken afgescheiden en herkenbaar als ons eigendom, onder zich te houden en op eigen kosten deugdelijk tegen nieuwwaarde voor brand-, water- en diefstalschade verzekerd te houden.
  3. Zolang het eigendomsrecht niet is overgegaan, mag de afnemer ter zake van deze zaken geen zekerheids- of andere rechten aan derden verlenen en de zaken niet aan derden overdragen en niet bezwaren en niet verwerken.
  4. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt of er gegronde vrees bij ons daarvoor bestaat, indien de afnemer in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, onder de wettelijke schuldsanering komt te vallen, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd, zijn wij- steeds zonder voorafgaande ingebrekestellinggerechtigd om de verkochte -maar nog niet geleverdezaken onder ons te houden en ook om de reeds geleverde zaken, die ons eigendom zijn gebleven, zonder rechterlijke tussenkomst -eventueel na demontage- weg te halen of te doen weghalen van de plaats, waar deze zich bevinden, en bedoelde zaken vervolgens onder ons te houden, in alle gevallen totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons zal hebben voldaan. In dat geval hebben wij het recht om de gesloten overeenkomst(en), voor zover nog niet door ons uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. De afnemer geeft ons voor deze situatie reeds nu voor alsdan toestemming om alle plaatsen te betreden, waar onze zaken zich bevinden, en om deze zaken weg te halen of te doen weghalen, desnoods na demontage.
  5. Indien derden een beslag leggen op aan ons toebehorende zaken, zal de afnemer terstond deze derden op onze rechten wijzen, ons van deze beslaglegging op de hoogte stellen en ons afschriften van de beslagstukken zenden. De afnemer is jegens ons aansprakelijk voor alle schade welke wij als gevolg van de beslaglegging lijden.
  6. Alle betalingen van de afnemer worden geacht primair te zijn gedaan voor onze vorderingen waarvoor wij geen eigendomsvoorbehoud hebben of waarvoor ons eigendomsvoorbehoud niet (meer) zou werken en eerst nadat deze vorderingen volledig zijn betaald voor de vorderingen waarvoor wij een eigendomsvoorbehoud hebben.
  7. Als wij de eigendom verliezen van zaken ter zake waarvan wij een eigendomsvoorbehoud hebben bedongen, zullen wij een mede-eigendom naar rato verkrijgen, indien de afnemer de door ons verkochte zaken vermengt met zijn eigen zaken en/of met zaken van derden.
  8. De afnemer zal ons onmiddellijk informeren ingeval de zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust beschadigd worden.
  9. Voornoemde onder de nrs. 1 tot en met 8 van dit artikel opgenomen bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet
 14. Reclamaties en retourneren

  1. Afnemer zal het geleverde onmiddellijk na aflevering onderzoeken. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen drie werkdagen na levering schriftelijk of per e-mail bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten. Voor facturen geldt een reclametermijn van acht dagen na dagtekening.
  2. Voor reclamaties inzake verborgen gebreken geldt een maximale termijn van 30 dagen na levering, terwijl dergelijke reclames alsdan binnen acht dagen na ontdekking moeten zijn ingediend.
  3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclamaties worden dan niet meer door ons in behandeling genomen.
  4. Het beweerdelijk niet nakomen door ons van enige verplichting ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichting jegens ons en geeft de afnemer geen recht op opschorting van zijn verplichtingen jegens ons.
  5. Retourneren van de geleverde zaken kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij zijn gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden, welke wij bij het geven van deze toestemming aan de afnemer zullen mededelen.
  6. Reclamaties worden alleen door ons in behandeling genomen, indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
 15. Nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. Ingeval van nietigheid of vernietiging zal in de plaats van de nietige of vernietigde bepaling een bepaling komen, die de economische gevolgen van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.
 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op al onze offertes, alle door ons gesloten overeenkomsten en alle door ons al dan niet kosteloos verrichte werkzaamheden, verstrekte adviezen en berekeningen,tekeningen, informatie en/of documentatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een door ons gedane aanbieding of van een tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloeiende overeenkomst, zijn uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Rotterdam, onverlet de moge-lijkheid van een hogere voorziening. Wij zijn daarnaast gerechtigd om geschillen met de afnemer voor te leggen aan de volgens wet of verdrag bevoegde rechter.

versie juni 2017